Trygghet på torgen

Här kan du lösa mer om vårt säkerhetsarbete

Målet med GöteborgsLokalers säkerhetsarbete är att minska risken för att en oönskad händelse inträffar och om den ändå inträffar, minimera konsekvenserna för människor, egendom och miljö. Arbetet syftar till att snarast och återgå till normal drift med ett orubbat eller stärkt förtroende från ägare, medarbetare, hyresgäster och övrig omvärld.

Vår ambition är att minska brott och situationer där otrygghet kan uppstå. Vi driver därför en bred samverkan med alla de aktörer som har möjlighet att påverka utvecklingen. Vår bedömning är att du som hyresgäst, polisen, bostadsföretagen, övriga fastighetsägare, park & natur och stadsdelsförvaltningen är våra viktigaste samverkanspartners. Tillsammans tar vi fram metoder och arbetssätt för att uppnå stadens mål.

För att tydliggöra säkerhetsarbetet har GöteborgsLokaler valt att dela in säkerhetsarbetet i följande delar

  • Brottsförebyggande
  • Olycks- och Skadeförebyggande
  • Trygghetsskapande

Många skador orsakas inte av brottsliga handlingar. Ett exempel på det är brand. Det systematiska brandskyddsarbetet är en stor del av vårt skadeförebyggande arbete.

Torgsamverkan

Det är ett säkerhetskoncept som erbjuds våra hyresgäster på torgen. Konceptet innehåller utbildning, riskinventering och säkerhetshöjande åtgärder i form av teknik och förbättrade rutiner. Vi genomför även trygghets- och säkerhetsmöten efter önskemål från bland annat företagarföreningen. Kontakta din centrumledare för ytterligare information.

Torgvärdar

Under butikernas öppettid tar GöteborgsLokaler ett utökat ansvar för den allmänna ordningen på torgen genom att anlita torgvärdar som genom sin närvaro och sina åtgärder upprätthåller och skapar trygghet. Torgvärdar är ett säkerhetskoncept som erbjuds de torg och platser som bedöms vara i behov av just den insatsen för att öka tryggheten. Torgvärdarna är ordningsvakter.

Trygghetsvandringar

Vandringarna planeras och genomförs i samverkan berörda. De är en bra metod för att undersöka, förstå och se med andra ögon. Syftet är att öka din trygghet och säkerhet.

Informationsmaterial

För att hjälpa er hyresgäster att komma vidare i ert säkerhetsarbete har vi tagit fram några informationsfoldrar med kortfattad information.

Klicka på nedanstående rubriker för att läsa/ladda hem foldrarna i pdf.

Trygghet och säkerhet i SAMVERKAN

Praktiska tips och råd hur du som hyresgäst kan jobba systematiskt med ditt trygghets- och säkerhetsarbete.