För dig som
hyr lokal av oss

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / För hyresgäster

För hyresgäster

Här hittar du information om felanmälan, trygghet, brandskydd, hållbarhetstips och svar på de vanligaste frågorna kring att vara lokalhyresgäst.

Information som kan vara nyttigt för dig som hyr lokal hos GöteborgsLokaler och inom Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget samt Gårdstensbostäder.

Lokalhyresgästundersökning 2023

Fastighetsförvaltaren GöteborgsLokaler skickade i april ut en enkät till sina lokalhyresgäster som hyr lokal på något av de torg bolaget förvaltar. Undersökningen är en värdefull del i dialogen med lokalhyresgästerna.

För att hitta rätt i vilka insatser som GöteborgsLokaler som fastighetsförvaltare behöver fokusera på, så har bolagets lokalhyresgäster fått svara på vad de tycker om fastighetsägaren GöteborgsLokaler, om sin lokal och handelsplatsen där de har sin verksamhet. Med hjälp av svaren i enkäten är hyresgästerna med och påverkar vad som är viktigast för GöteborgsLokaler som fastighetsförvaltare att fokusera på.
– Det är väldigt värdefull information för oss och en del i att utvecklas tillsammans med våra lokalhyresgäster, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på GöteborgsLokaler. Tack till alla er som har svarat på enkäten.
En del av frågorna har fritext-svar. En av dessa är: Vad skulle ytterligare stärka och utveckla handelsplatsen (exempelvis utbud, service, miljön)? Här svarar lokalhyresgästerna bland annat att de vill ha mer grönska, bilfria torg, cykelställ, en snyggare utsida, mer för barnen, tryggare och kompletterande utbud som till exempel apotek, matställen, café och blommor.

Tycker boende och handlare lika om torgen?

Inom Framtidkoncernen, i vilken GöteborgsLokaler ingår, skickas en gång per år ut en undersökning där boende kring torgen får säga vad de tycker om torgen i fråga. Vilket helhetsbetyg skulle du ge handelsplatsen (till exempel utbud av handel och service, trivsel)? Jämför vi samma fråga med lokalhyresgästernas svar så är det en skillnad. Generellt så tycker de boende bättre om torgen än lokalhyresgästerna. På en skala 1-100, ger de boende betyget 81 och lokalhyresgästerna betyget 60 (alla Framtidenkoncernens torg som är med i undersökningarna).

– Våra torg är mer uppskattade av göteborgarna än vad många av våra handlare tror, säger Pia Johnson.

Resultaten av undersökningen

Nu analyserar vi på GöteborgsLokaler resultaten, ser vad som kan förbättras och återkopplar till respektive handelsplats. Det kommer att ske via torgens nyhetsbrev och/eller direkt till hyresgästerna. Svaren från de torg GöteborgsLokaler förvaltar åt annan fastighetsägare, det vi kallar externförvaltade lokaler, återkopplas till fastighetsägaren.
I tabellerna här nedan ser du några av 2023 års resultat i jämförelse med mätningarna 2021 och 2019. OBS! Då antal svar inte är så många, tolka resultaten med det i åtanke.
Resultaten av undersökningen kan kortfattat sammanfattas i följande punkter.

Eget ägda lokaler vid handelsplats:

  • nöjdheten har minskat mellan 2023 och 2021, men är högre än 2019.
  • den upplevda tryggheten under butikernas öppettider har ökat mellan 2023 och 2021 och är tillbaka på samma nivå som 2019.

Externförvaltade lokaler vid handelsplats:

  • nöjdheten har minskat mellan 2023 och 2021, men är högre än 2019.
  • den upplevda tryggheten under butikernas öppettider ligger kvar på samma nivå som 2021, men minskat något jämfört med 2019.

När vi följer upp enkätens resultat gör vi det utifrån GöteborgsLokalers två olika förvaltningsuppdrag. Dels för de lokaler som GöteborgsLokaler är fastighetsägare för, dels för de lokaler vi externförvaltar åt andra fastighetsägare; Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Gårdstensbostäder och Parkeringsbolaget.

Betyg från hyresgästerna i eget ägda lokaler 2023 2021 2019
Hur nöjd är du med GöteborgsLokaler totalt sett?
OBS! 48 svar. Skala 1-10
7,4 (7,7) (7,1)
Vad tycker du om tryggheten på centrumet/torget/handelsplatsen under butikernas öppettider?
OBS! 47 svar. Skala 1-5
3,6 (3,2) (3,6)
Betyg från hyresgästerna i externförvaltade lokaler 2023 2021 2019
Hur nöjd är du med GöteborgsLokaler totalt sett?
OBS! 81 svar. Skala 1-10
7 (7,6) (6,7)
Vad tycker du om tryggheten på centrumet/torget/handelsplatsen under butikernas öppettider?
OBS! 82 svar. Skala 1-5
3,6 (3,6)

(3,7)

Vi skickade ut 400 enkäter och fick 133 svar. Det ger en svarsfrekvens på 33 % (jämfört med 2021, 36 %).
OBS! Då antal svar inte är så många, tolka resultaten med det i åtanke. Enkäten genomfördes 12 april till 3 maj.

Felanmälan

Brandskydd

Trygghet

Frågor & svar

Hållbarhetstips

Företagarförening

& Marknadsråd