Det här är
GöteborgsLokaler

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. Om oss
  4.  / Om GöteborgsLokaler

Om GöteborgsLokaler

GöteborgsLokaler är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är på lokala handelsplatser och torg.

Bolaget förvaltar 160 000 kvm lokaler i eget ägda fastigheter. I ägda fastigheter ansvarar GöteborgsLokaler för uthyrningen, den tekniska förvaltningen och förädlingen av fastigheten.

Därutöver externförvaltar företaget ytterligare 254 000 kvm med annan ägare. För externförvaltade fastigheter ansvarar GöteborgsLokaler för uthyrningen av lokalerna. Den tekniska förvaltningen ansvarar fastighetsägaren för.

Sammanlagt omfattar GöteborgsLokalers fastighetsförvaltning 414 000 kvm kommersiella ytor, vilket gör oss till en av Göteborgs största kommersiella fastighetsförvaltare.

GöteborgsLokalers affärsidé

GöteborgsLokaler erbjuder ett varierat utbud av lokaler för butik, kontor och lager. Vi utvecklar och förvaltar för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling och samverkar brett för att skapa goda förutsättningar för våra lokalhyresgäster och en trevlig och trygg närmiljö för deras kunder. Med känsla och tanke formar vi framtidens nära handels- och mötesplatser i Göteborg.

GöteborgsLokalers vision

GöteborgsLokaler gör Göteborgarens vardag enklare.

Uppdrag

GöteborgsLokalers uppdrag beskrivs i det ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad i februari 2024.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ska verka för fungerande lokala torg i syfte att säkerställa utvecklingen och boendekvaliteten i Göteborg.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ska bedriva kostnadseffektiv och rationell fastighetsförvaltning. Bolagets uppdrag består i att förvalta och utveckla det egna fastighetsbeståndet samt bedriva externförvaltning för bolag inom Göteborgs Stadshuskoncern samt förvaltningar i staden. Bolaget ska säkerställa bästa möjliga helhetslösningar och hitta långsiktigt lönsamma användningsområden för det förvaltade fastighetsinnehavet. Handelsplatsernas utformning ska vara anpassade efter den lokala marknadens behov. De ska vara trygga och ha ett utbud och en servicenivå som matchar kundernas behov. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ska genom ett ömsesidigt samarbete med andra fastighetsägare och övriga intressenter arbeta för trygghets- och trivselskapande åtgärder på handelsplatserna.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler har en viktig roll när nya bostadsområden växer fram. När nya bostadsområden planeras av kommunala aktörer är bolagets uppdrag att utforma de kommersiella bostadsnära handels- och serviceytorna på ett utifrån hållbarhetsperspektivets tre dimensioner väl fungerande sätt.

Läs GöteborgsLokalers hela ägardirektiv

Historia

GöteborgsLokaler bildades 1996. Bolagets uppgift blev att förvalta kommersiella lokaler, effektivisera lokalförvaltningen och förnya stadsdelstorgen. Orsaken till bildandet av GöteborgsLokaler var behovet av att koncentrera nödvändiga resurser i en organisation med lokalförvaltningskompetens för att därigenom uppnå ett effektivare och mer kundorienterat agerande på marknaden.

En stor del av GöteborgsLokalers verksamhet fokuserades redan från start på stadsdelstorgen i Göteborg, torg med väldigt olika historia och bakgrund. Redan tidigt satsades stora resurser på förnyelse av de ofta gammalmodiga torgen. De styrande i staden var överens om att för att säkerställa utvecklingen i en stadsdel och åstadkomma en bra boendekvalitet, krävs ett väl fungerande torg. Torgets roll, som handelsplats och mötesplats, nämns ofta som en viktig pusselbit när boende får säga sitt om området de bor i.

Det viktigaste för torgen har i alla år i första hand varit tillgång till bra dagligvaruhandel och daglig service. En väl fungerande dagligvaruhandel har alltid varit avgörande för ett torgs framgång och fortsatta utveckling. Servicen på torgen spelar en stor roll i vardagen för de boende.

Vill du veta mer om bolagets och torgens historia? Ta gärna en titt på vår film om torgen historia.

Våra Torg – En vandring genom historien

Beställ boken Våra Torg – En vandring genom historien.

I boken gör vi en djupdykning i historien bakom handelsplatsernas uppkomst. Vi får bland annat veta vilka ideal som låg till grund för byggnadsplanerna och varför torgen ligger just där de ligger. Boken är rik på bilder från svunna tider och texterna är författade av Jonas Hernstig. Boken är på 80 sidor med inbunden hårdpärm.

Priset är 100:- och allt överskott går oavkortat till Stadsmissionen. På grund av begränsad upplaga så går det bara att beställa en bok per person.

För att beställa, maila till info@goteborgslokaler.se och märk ditt mail med ”Bokbeställning”. Ange också namn, adress och personnummer (i faktureringssyfte).

 

GöteborgsLokaler i siffror

Förvaltade ytor 400 763 kvm
Förvaltade hyresavtal 2 400 st
Totala intäkter 244 700 tkr
Fastighetsvärde 2 564 559 tkr
Rörelseresultat 20 577 tkr
Uthyrningsgrad 91,3 %
Resultat efter finansnetto 7 726 tkr
Lokalhyresgästindex, eget ägda fastigheter 71
Boendes helhetsbetyg för torg, eget ägda torg 81,9

Siffrorna är uppdaterade i mars 2024.

ISO-certifieringar

​GöteborgsLokaler är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Läs om GöteborgsLokalers hållbarhetsarbete på vår hållbarhetssida.

GöteborgsLokaler är sedan 2015 certifierade inom ISO 9001, en kvalitetsstandard som finns över hela världen. En ISO 9001-certifiering innebär ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare och är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra verksamheten och dess ledningssystem.

Ett aktivt kvalitets- och miljöarbete ger många fördelar. Dels i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, energiförbrukning etc. men också för vår gemensamma miljö. En certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina intressenters förväntningar.

Sedan våren 2018 är GöteborgsLokaler även certifierade inom ISO 14001 som handlar om miljö. ISO 14001 är ett verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. Ett väl integrerat miljöledningssystem ger bland annat en ökad andel förnybara resurser och system samt ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete liksom ökad kompetens och dialog i frågan.

I december 2020 certifierades GöteborgsLokaler även inom arbetsmiljö enligt standarden ISO 45001. Med ett certifierat arbete inom arbetsmiljö ökar möjligheterna till en trygg och effektiv arbetsplats där alla kan må bra och vara produktiva.

VD:s ord

– Certifieringarna inom ISO 9001, 14001 och 45001 är en viktig del för att säkerställa de högt ställda mål vi har i vår förvaltning. Genom certifieringarna får vi kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med de här frågorna och det ger oss ett bra verktyg för att fortsätta arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i framtiden.

Robert Hörnquist, VD GöteborgsLokaler

Styrande dokument

Som ett bolag ägt av Göteborgs Stad styrs GöteborgsLokalers verksamhet av ett antal styrande dokument som är antagna av Göteborgs kommunfullmäktige. Dessa finns att läsa på www.goteborg.se under Planer och styrdokument.

Styrelse

Ingela Tuvegran, ordförande (S)

Pontus Varga, vice ordförande (M)

Peter Olausson, ledamot (D)

Kristoffer Filipsson, ledamot (C)

Cajsa Ottesjö, ledamot (V)

Peter Ljunggren, suppleant (M)

Johanna Azar, suppleant (MP)

Årsredovisningar