Så här arbetar vi
med brandskydd

Brandskydd

Här kan du läsa mer om vad du som lokalhyresgäst och vi som fastighetsägare behöver tänka på i vårt gemensamma brandskyddsarbete.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) beskriver bl.a. hur man ska fördela och förtydliga egenansvaret gällande brandskyddet i en lokal eller fastighet.

GöteborgsLokalers brandskyddsarbete styrs av lagar, Göteborgs Stads riktlinje, moderbolagets anvisningar och krav från försäkringsbolag.

Samverkan

Fastighetsägare och hyresgäst/verksamhetsutövare ska samverka i frågor som rör brandskyddet. Man ska dessutom fördela arbetet mellan sig.

Ansvarsfördelningen bygger på lagstiftarens intentioner och finns närmare beskriven i GöteborgsLokalers anvisning för brandskydd och brandskyddsklausul.

Fördelningen innebär att man ansvarar för det man kan påverka. I huvudsak innebär det att hyresvärden ansvarar för det brandskydd som hör till fastighetens allmänna funktion och hyresgästen ansvarar för brandskyddet i sin egen verksamhet.

Mål

GöteborgsLokalers brandskyddsarbete syftar till att bibehålla en hög säkerhet samt att förebygga, förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom.

Alla medarbetare ska inom ramen av eget uppdrag aktivt medverka för att uppnå målet.

Hur kan vi som hyresvärd och fastighetsägare hjälpa dig som hyresgäst?

Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete behöver inte vara svårt.

Vi ger dig gärna tips och råd samt svar på era frågor kring brandskyddet i din lokal eller fastighet.
Kontakta gärna din fastighetsförvaltare eller tekniska förvaltare och ställa frågor direkt till dem.

Kontaktuppgifter hittar du här.

Har du ett brandlarm som du behöver stänga av för att utföra ett arbete i din verksamhet? Under rubriken informationsmaterial finns mera information samt en blankett som du fyller i och sänder in till oss.

Maila dina frågor till: felanmalan@goteborgslokaler.se

Länkar brandskydd

För dig som vill veta mer om brandskydd och brandskyddsarbete rekommenderas nedanstående länkar.

Brandskyddsföreningen

Räddningstjänsten Göteborg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Boverket

Informationsmaterial

För att hjälpa dig som hyresgäst att komma vidare i ditt brandskyddsarbete har vi tagit fram några informationsfoldrar med kortfattad information.

Klicka på nedanstående rubriker för att läsa/ladda hem foldrarna i pdf.

Ditt ansvar för brandskyddet
En skrift om regler, lagar och ansvar gällande brandskyddet.

Hur du skyddar dig mot brand
Praktiska tips och råd hur du som hyresgäst enkelt kan bedriva ditt systematiska brandskyddsarbete.

Brandskyddsklausul
GöteborgsLokalers avtalsbilaga som reglerar ansvaret för brandskyddet i avtalsförhållandet.

Brandskyddssystem – beställning av frånkoppling
Blanketten används då GöteborgsLokaler ansvarar systemet och utser anläggningsskötare. Den måste vara inlämnad på plats eller insänd via mail till felanmälan senast kl. 12:00 dagen före avstängningen.

Heta arbeten, automatiska brandlarm och sprinkler
I ett antal av de fastigheter där GöteborgsLokaler är ägare, finns byggnader som är utrustade med automatiska brandlarm.