Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna

Avflyttning/Ändrade lokalbehov

Vid avflyttning besiktigas lokalen av hyresvärden. Vi kontrollerar att lokalen är tömd och städad på avflyttningsdagen. Nycklar lämnas sedan in på GöteborgsLokaler kontor i Gårda om inget annat överenskommits.

Önskar du göra förändringar i din lokal kontaktar du först din fastighetsförvaltare.

Bankgaranti

Vad betyder det när hyresvärden ber om en bankgaranti?

Vid ett kontraktstecknande vill vi som hyresvärd vara säker på att du verkligen kommer att genomföra det du har åtagit dig enligt kontraktet, bland annat att betala din hyra. Normalt begärs en bankgaranti på en årshyra. Du ansöker om en bankgaranti för ett visst belopp på banken. Den innebär att banken ställer sig som garant för din skuld, det vill säga går i borgen för ditt företag.

Betala hyra

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Enligt kontraktet ska hyran betalas i förskott före den första dagen i den månad som betalningen avser. Januari månads hyra ska således erläggas senast den 31 december etc.

Efter två dagar är hyresrätten förverkad och hyresgästen kan sägas upp för omedelbar avflyttning. Hyresrätten kan återvinnas genom betalning av hyresskulden. Betalning ska ske inom två veckor efter erhållen delgivning. Är skulden fortfarande obetald efter denna tid ansöker hyresvärden om handräckning för avhysning hos kronofogdemyndigheten och begär betalning för kvarvarande skuld.

Vid upprepade sena betalningar kan hyresvärden som ett alternativ välja att säga upp hyresavtalet för avflyttning efter i hyresavtalet stadgad uppsägningstid.

Även om du inte fått en hyresavi, måste du betala din hyra. Bankgironummer framgår av hyreskontraktets framsida.

Som framgår av ovanstående beskrivning är utebliven betalning eller försenad betalning en allvarlig förseelse som kan få till följd att en hyresgäst förlorar sin hyresrätt.

OBS! Från och med 1 januari 2019 kan du inte längre betala din hyra via Plusgiro.

Bygga om lokalen

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en vägg i min lokal?

Du får inte ändra lokalens planlösning utan GöteborgsLokalers tillstånd. Du får inte sätta upp eller ta bort väggar. Vill du göra förändringar i lokalen, ska du innan du gör några ingrepp i lokalen, kontakta oss.

E-faktura

Som hyresgäst hos oss på GöteborgsLokaler kan du få din hyresavi elektroniskt direkt till din internetbank. Allt du behöver göra är att anmäla dig till tjänsten e-faktura via din internetbank.

Anmälan gör du enklast samtidigt som du betalar din nästa hyra. De uppgifter vi behöver från dig är ditt kontraktsnummer och en e-postadress. Kontraktsnumret hittar du på ditt hyresavtal eller på din hyresavi.

Med e-faktura slipper du pappersarbete. Belopp, OCR-nummer och betalningsdatum är redan ifyllt.

Har du några frågor angående hur du ansluter e-faktura vänder du dig till din bank. Om du byter bank måste du anmäla dig på nytt för att ta emot e-faktura i den nya banken.

Sök efter följande för att anmäla e-faktura hos din bank:

 • Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
 • Göteborgslokaler (Bostadsbolaget)
 • Göteborgslokaler (Familjebostäder)
 • Göteborgslokaler (Poseidon)
 • Göteborgslokaler (Gårdstensbostäder)
 • Göteborgslokaler (Parkeringsbolaget)
 • Göteborgslokaler (Bredfjäll)
 • Göteborgslokaler (Gropens Gård)
 • Göteborgslokaler (Biskopsgården)
 • Göteborgslokaler (Fastighetskontoret)
 • Göteborgslokaler (Gärdsås KB)

E-signering av hyresavtal

Så här signerar du som hyresgäst ditt hyresavtal med E-signering

E-signering är ett steg i att digitalisera fler tjänster och underlätta för våra hyresgäster. Det blir också mer tidseffektivt, bra ur hållbarhetssynpunkt och smidigare för båda parter. För att kunna e-signera behöver du ha ett bank-id. Det skaffar du via din bank, om du inte redan har det.

Hur funkar det?

 1. När det är dags att skriva under hyresavtalet får du som hyresgäst ett mail med en länk till Egreement, programmet som hanterar e-signeringen. Klickar du på länken kommer du till ditt avtal och eventuella bilagor.
 2. Stämmer hyresavtalet med vad vi som hyresgäst och hyresvärd är överens om, klickar du på den gröna rutan med texten SIGNERA. Du signerar sedan avtalet med hjälp av ditt bank-id.
 3. Efter e-signering skickas avtalet inklusive eventuella bilagor digitalt tillbaka till GöteborgsLokaler för e-signering hos oss som hyresvärd.
 4. När samtliga parter signerat avtalet får du som hyresgäst ditt hyresavtal tillsammans med Verifikatet automatiskt via mail. Nu är hyresavtalet klart.

Elabonnemang

Alla som hyr en lokal måste teckna ett eget nätavtal för el. Du väljer själv vilken leverantör du tycker passar bäst.

Garage och P-plats

Önskar du hyra garage eller p-plats i anslutning till din lokal vänder du dig till den fastighetsägare som äger garaget eller marken i anslutning till fastigheten.

Aktuell information om trafiken i och runt Göteborg, samt parkering och tillstånd hittar du på www.goteborg.se.

Parkeringsbolaget förvaltar ca 125 000 bilplatser i Göteborgs kommun. Läs mer på www.p-bolaget.goteborg.se eller ring 031-774 37 00

Lås och nycklar

Det är hyresgästens ansvar att förse lokalen med de lås och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagarförsäkring.

Miljötips

Allt fler kunder tar hänsyn till hur verksamheterna de besöker arbetar med hållbarhet. Här följer några länkar med värdefulla tips gällande miljö- och hållbarhetsarbete som lätt kan användas i din verksamhet.

Globalportalen

Göteborgs Stads miljötips

Små steg

Miva

Energimyndigheten

Moms

Vad innebär det när lokalen är momsad?

Att en lokal är momsad innebär att hyresvärden kommer att fakturera 25 % moms på hyran och att hyresvärden har avdragsrätt för ingående moms. Hyresgästen till en momsad lokal måste vara registrerad för moms och bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Huvuddelen av de lokaler vi förvaltar är momsade lokaler.

Läs mer om moms på www.skatteverket.se.

När behöver jag söka bygglov?

Får jag sätta upp en skylt?

För att sätta upp en skylt krävs att GöteborgsLokaler lämnat godkännande till detta såsom fastighetsägare. Därefter skal du söka byggnadslov hos Stadsbyggnadskontoret. Först efter det att bygglov är godkänt och vi lämnat vår godkännande, får du sätta upp skylten. Det kan även finnas kulturminnesmärkta fastigheter eller fastigheter som av något skäl omfattas av andra bestämmelser, hör med din fastighetsförvaltare.

Uteservering

För att ha uteservering behöver du tillstånd. Gå in på www.goteborg.se och sök på “uteservering”. Där får du aktuella råd och regler.

Bygga om lokalen

Du får inte ändra lokalens planlösning utan GöteborgsLokalers tillstånd. Du får inte sätta upp eller ta bort väggar. Vill du göra förändringar i lokalen, ska du innan du gör några ingrepp i lokalen, kontakta oss.

Skötsel & underhåll

Inre underhåll av lokalen ombesörjs och bekostas av hyresgästen själv om inget annat avtalats i hyreskontraktet.

Planerar du som hyresgäst att genomföra en ombyggnad ombedes du kontakta din fastighetsförvaltare.

Om hyresgästen upplever driftstörningar i lokalen, så som avsaknad av värme eller varmvatten ska den tekniske förvaltaren kontaktas.

Sophantering

Du som lokalhyresgäst måste själv teckna ett avtal med en sopentreprenör för sophämtning. Tänk gärna på att välja alternativ som är bra för miljön.

Tillgänglighet

Hyresgästen ansvarar för tillgängligheten i lokalen. Det kan exempelvis handla om att underlätta för en rullstol att ta sig fram i lokalen, automatiska dörröppnare eller kontrastmarkeringar för synskadade.

Hyresgästen ansvarar för tillgängligheten på de allmänna ytorna utanför lokalen.

Varför står det inte GöteborgsLokaler på hyresavin?

GöteborgsLokaler äger och förvaltar själva ca 170 000 kvm lokalyta. Vi förvaltar på uppdrag åt andra kommunala fastighetsbolag, bl.a. Familjebostäder, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder och Poseidon ca 264 000 kvm. I det senare fallet är dessa bolag fastighetsägare och vi arbetar med att förvalta de kommersiella lokaler som ligger i bottenvåningen i deras bostadshus. Det blir egentligen ingen skillnad för dig som hyresgäst, förutom att du vid felanmälan måste vända dig till respektive fastighetsägande bolag. Alla hyres- och kontraktsfrågor tar du med din fastighetsförvaltare hos GöteborgsLokaler.

Överlåtelse

Om du vill överlåta eller ta över en verksamhet, glöm då inte att kontakta hyresvärden. Hyresrätten för en lokal får enligt lag inte överlåtas utan hyresvärdens tillstånd.

Följande gäller:

 • Förändring av den nu bedrivna rörelsen får ej göras.
 • Bolaget/personen som övertar verksamheten ska bedriva samma verksamhet.
 • Förvärvande bolag/person inträder i den gamla hyresgästens ställe, vilket innebär att ersättningsskyldighet för skulder eller uppkomna skador under hyresförhållandet övergår till den nya hyresgästen.
 • Förvärvande bolag/person ska kunna uppvisa god förmåga (både ekonomiskt och i praktiken) att driva verksamheten.
 • Bolaget/personen ska ha betalningsförmåga så att skyldigheterna enligt hyresavtalet kan fullgöras.
 • Ansvaret för ekonomiska skulder till hyresvärden övergår till den nya hyresgästen.

Om du är förvärvande bolag eller person ska du skicka följande till GöteborgsLokaler:

 • Uppgifter om vilken lokal som avses.
 • Uppgifter om tilltänkt köpare (namn, personnummer, organisationsform, registreringsbevis, telefonnummer samt adressuppgifter).
 • Presentation av verksamheten i form av en verksamhetsbeskrivning, affärsplan eller verksamhetspresentation.
 • Beskrivning av ekonomiska förhållanden samt tidigare erfarenhet av att bedriva den tänkta verksamheten.
 • Kopia på köpeavtalet.

När GöteborgsLokaler tagit emot ovanstående uppgifter görs en bedömning av det förvärvande bolaget/personen.

Innan eventuellt avtal om överlåtelse skrivs ska den tilltänkta hyresgästen ansöka om F-skatt samt momsregistrera sig.

Det är viktigt att någon överlåtelse av lokalen inte sker innan Göteborgs Lokaler har lämnat sitt skriftliga godkännande.

Om så skulle ske riskerar befintlig hyresgäst att förlora sin hyresrätt.