Tips och guider för

att söka lokal

 1. GöteborgsLokaler
 2.  / 
 3. Sök lokal
 4.  / Tips och guider

Tips och guider

Här hittar du tips och guider för att söka lokal.

På vår hemsida ser du alltid vilka lediga lokaler vi har för tillfället. Här kan du också lägga in en intresseanmälan direkt för den lokal du är intresserad av. Hittar du inte det du söker är du välkommen att maila in din affärsplan av din tänkta verksamhet, dina önskemål om typ och storlek av lokal samt vilka områden du är intresserad av.

Hittar du inte det du söker är du välkommen att skicka in en generell intresseanmälan till oss via formulären nedan.

Jag vill ställa mig i kö, hur gör jag?

Hos GöteborgsLokaler arbetar vi inte efter ett regelrätt kösystem. När vi ska hyra ut en lokal, behöver vi få veta lite mer om dig och din verksamhet, vad du har för erfarenhet osv. För att se att din verksamhet är långsiktigt hållbar och passar in i området, vill vi gärna se en affärsplan av din tänkta verksamhet.

När vi tar in nya hyresgäster till våra lediga lokaler, försöker vi uppnå en god och bra mix av olika sorters verksamheter i ett visst område för att få en långsiktigt hållbar utveckling. Det finns därför inte garantier att få hyra en lokal på grund av att man länge haft en kontakt med vår uthyrningsavdelning, det beror helt på vilken typ av verksamhet du har eller ska bedriva.

Vi behandlar alla lokalansökningar i vårt kundsystem och uppgifterna används i syfte för att:

 • Samla in kontaktuppgifter och information om verksamheten för utvärdering vid en specifik lokalsökning av den lokalsökande.
 • Matcha lokalsökandes önskemål och söka efter potentiella hyresgäster mot nuvarande och kommande lokalutbud.

Vi sparar bara uppgifter om din verksamhet i tre år, detta för att vi ska ha så aktuella uppgifter som möjligt.

Affärsplanen eller verksamhetsbeskrivningen ligger till grund för första utvärdering om verksamheten passar till den lediga lokalen. I nästa steg tar vi kreditupplysning och annan referenstagning.

Intresseanmälan kontor

Intresseanmälan butik

Uthyrningspolicy

Denna policy och riktlinje avser uthyrning av de kommersiella lokaler som ägs eller förvaltas av Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

Policy

Koncernens policy för uthyrning av lokaler syftar till att, för såväl interna som externa målgrupper, klarlägga bolagens övergripande principer för uthyrning. Principerna ska vara trovärdiga, rättvisa, transparanta och uppfylla ägarens krav.

 •  Alla har lika rätt att söka en lokal inom Framtidenkoncernen.
 •  Vi ska verka för att lokaluthyrningen bidrar till lokala och välfungerande handels- och mötesplatser till nytta för de boende, de verksamma och besökare i närområdet. De ska vara trygga och ha ett utbud och en servicenivå som matchar kundernas behov.
 • Vi ska verka för att lokaluthyrningen har fokus på att uthyrningen leder till ett ekonomiskt och socialt långsiktigt utbud av verksamheter på koncernens handelsplatser och i de områden koncernen förvaltar lokaler.
 • Vi ska verka för att rätt hyresgäst får rätt lokal och att verksamheten som bedrivs i lokalen inte bidrar till att skapa otrygghet i närområdet.
 • Vi har nolltolerans mot kriminell eller annan lagvidrig verksamhet samt organiserad brottslighet i koncernens lokaler.

Riktlinje

Riktlinjen konkretiserar ovanstående policyskrivningar för uthyrning av lokaler och beskriver hur lokaluthyrningen inom Framtidenkoncernen utförs.

 • Fastighetsförvaltaren ska genomföra en helhetsbedömning av lokalsökanden utifrån fastighetsägarens fastställda regelverk innan uthyrning kan ske.
 • Lokalsökande erbjuds att hyra lokal om rätt förutsättningar för verksamheten finns att erbjuda och om företagaren/företaget har en hållbar affärsidé och verksamhetsbeskrivning.
 • Uthyrningen av lokaler ska mellan parterna präglas av öppenhet och ett aktivt förhållningssätt samt vara saklig och opartisk.
 • Uthyrning av lokaler ska ske enligt rådande lagar och förordningar samt de myndighetskrav som är förenliga med verksamheten som ska ske i lokalen.
 • Verksamhet som bedrivs i koncernens lokaler får inte bidra till att skapa otrygghet i närområdet, inte heller bidra till kriminell eller lagvidrig verksamhet.
 • Verksamhet som bedrivs i koncernens lokaler får inte uppmuntra till eller bejaka våld, rasism, våldsbejakande extremism eller bristande demokratiska värderingar.
 • Vid kännedom om att verksamhet i strid med ovan bedrivs i koncernens lokaler tillämpas nolltolerans vilket innebär att möjliga åtgärder vidtas skyndsamt.
 • Lokaluthyrning ska vara anpassad till fastighetsägarens långsiktiga affärsplaner.
 • Genom en god samverkan med kommunala, regionala och statliga myndigheter kvalitetssäkras vår uthyrning.
 • Inom ramen för olika uthyrningsperspektiv kan frågan kring mångfald, trygghet och sysselsättning vägas in.

Bankgaranti

Vad betyder det när hyresvärden ber om en bankgaranti?

Vid ett kontraktstecknande vill vi som hyresvärd vara säker på att du som hyresgäst kommer att genomföra det du har åtagit dig enligt lokalhyreskontraktet, bland annat att betala hyra. Många gånger begärs en bankgaranti på en årshyra. Du ansöker om en bankgaranti för ett visst belopp på banken. Den innebär att banken ställer sig som garant för din skuld, det vill säga går i borgen för ditt företag.

Betala hyra

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Enligt kontraktet ska hyran betalas i förskott före den första dagen i den månad som betalningen avser. Januari månads hyra ska således erläggas senast den 31 december etc.

Efter två dagar är hyresrätten förverkad och hyresgästen kan sägas upp för omedelbar avflyttning. Hyresrätten kan återvinnas genom betalning av hyresskulden. Betalning ska ske inom två veckor efter erhållen delgivning. Är skulden fortfarande obetald efter denna tid ansöker hyresvärden om handräckning för avhysning hos kronofogdemyndigheten och begär betalning för kvarvarande skuld.

Vid upprepade sena betalningar kan hyresvärden som ett alternativ välja att säga upp hyresavtalet för avflyttning efter i hyresavtalet stadgad uppsägningstid.

Även om du inte fått en hyresavi, måste du betala din hyra. Bankgironummer framgår av hyreskontraktets framsida.
Som framgår av ovanstående beskrivning är utebliven betalning eller försenad betalning en allvarlig förseelse som kan få till följd att en hyresgäst förlorar sin hyresrätt.

Varför står det Familjebostäder på hyresavin när jag hyr av er?

GöteborgsLokaler äger och förvaltar själva ca 180 000 kvm lokalyta. Vi förvaltar på uppdrag åt våra systerbolag, bl.a. Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon ca 220 000 kvm. I det senare fallet är dessa bolag fastighetsägare och vi arbetar med att förvalta de kommersiella lokaler som ligger i bottenvåningen i deras bostadshus. Det blir egentligen ingen skillnad för dig som hyresgäst, förutom att du vid felanmälan måste vända dig till respektive systerbolag. Alla hyres- och kontraktsfrågor tar du med din fastighetsförvaltare hos GöteborgsLokaler.

Hyresnivåer

Hyran är alltid en förhandlingsfråga och beror mycket på vilka ändringar man gör i lokalen samt vilken längd man skriver på kontraktet. Verksamhetens krav på lokalen spelar också in. Lokalens standard, läge och ytskikt, samt verksamhetens slitage, nödvändiga anpassningar mm. tas med i beräkningen vid en förhandling.

Brottsförebyggande åtgärder

Så arbetar Göteborgs Stad och GöteborgsLokaler för att förhindra kriminell verksamhet vid uthyrningar

Göteborgs Stad och dess bolag och förvaltningar arbetar aktivt för att förhindra att vår mark och lokaler används till kriminell verksamhet eller andra olämpliga ändamål. Därför genomförs alltid kontroller av den sökande inför uthyrning. Detta gäller för alla, oavsett organisationsform.

I arbetet har vi ett nära samarbete inom Göteborgs Stad och med andra myndigheter för att ta in underlag. Inför beslut om uthyrning genomförs en samlad bedömning av den sökande.

Under uthyrningsperioden

För att säkerställa att vår mark och lokaler används ändamålsenligt kan det också förekomma kontroller under uthyrningsperioden. Det kan vara utifrån tips men även utifrån egna rutinkontroller.

Om du som besöker eller hyr lokal misstänker att det förekommer kriminell verksamhet eller annan olämplig verksamhet i våra lokaler, får du gärna kontakta vår säkerhetschef Bo Säljö eller polisen direkt.

Moms

Vad innebär det när lokalen är momsad?

Att en lokal är momsad innebär att hyresvärden kommer att fakturera 25 % moms på hyran och att hyresvärden har avdragsrätt för ingående moms. Hyresgästen till en momsad lokal måste vara registrerad för moms och bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Huvuddelen av de lokaler vi förvaltar är momsade lokaler.

Läs mer om moms på www.skatteverket.se.

Personuppgifter

Vad säger dataskyddsförordningen, även kallad GDPR?

Vi behandlar alla lokalansökningar i vårt kundsystem och uppgifterna används i syfte för att:

 • Samla in kontaktuppgifter och information om verksamheten för utvärdering vid en specifik lokalsökning av den lokalsökande
 • Matcha lokalsökandes önskemål och söka efter potentiella hyresgäster mot nuvarande och kommande lokalutbud

Affärsplanen eller verksamhetsbeskrivningen ligger till grund för första utvärdering om verksamheten passar till den lediga lokalen. I nästa steg tar vi kreditupplysning och annan referenstagning. Vill du inte få lokaltips från oss är du välkommen att skicka ett mail till lokal@goteborgslokaler.se så gallrar vi dina uppgifter.

Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter här.

På Integritetsskyddsmyndigheten hemsida kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

Skyltar

Får jag sätta upp en skylt?

För att sätta upp en skylt krävs att GöteborgsLokaler lämnat godkännande till detta såsom fastighetsägare. Därefter ska du söka byggnadslov hos Stadsbyggnadskontoret. Först efter det att bygglov är godkänt och vi lämnat vår godkännande, får du sätta upp skylten. Det kan även finnas kulturminnesmärkta fastigheter eller fastigheter som av något skäl omfattas av andra bestämmelser, hör med din fastighetsförvaltare.

Överlåtelse

Om du vill överlåta eller ta över en verksamhet, glöm då inte att kontakta hyresvärden. Hyresrätten för en lokal får enligt lag inte överlåtas utan hyresvärdens tillstånd.

Följande gäller:
Förändring av den nu bedrivna rörelsen får ej göras.

 • Bolaget/personen som övertar verksamheten ska bedriva samma verksamhet.
 • Förvärvande bolag/person ska kunna uppvisa god förmåga (både ekonomiskt och i praktiken) att driva verksamheten.
 • Bolaget/personen har betalningsförmåga så att skyldigheterna enligt hyresavtalet kan fullgöras.
 • Förvärvande bolag/person inträder i den gamla hyresgästens ställe, vilket innebär att ersättningsskyldighet för skulder eller uppkomna skador under hyresförhållandet övergår till den nya hyresgästen.
 • Ansvaret för ekonomiska skulder till hyresvärden övergår till den nya hyresgästen.

Om du är förvärvande bolag eller person ska du skicka följande till GöteborgsLokaler:

Uppgifter om vilken lokal som avses.

 • Uppgifter om tilltänkt köpare (namn, personnummer, organisationsform, registreringsbevis, telefonnummer samt adressuppgifter).
 • Presentation av verksamheten i form av en verksamhetsbeskrivning, affärsplan eller verksamhetspresentation.
 • Beskrivning av ekonomiska förhållanden samt tidigare erfarenhet av att bedriva den tänkta verksamheten.
 • Kopia på köpeavtalet. Sedan GöteborgsLokaler erhållit ovanstående uppgifter görs en bedömning av det förvärvande bolaget/personen. Innan eventuellt avtal om överlåtelse skrivs ska den tilltänkta hyresgästen ansöka om F-skatt samt momsregistrera sig.

Det är viktigt att någon överlåtelse av lokalen inte sker innan GöteborgsLokaler har lämnat sitt skriftliga godkännande. Om så skulle ske riskerar befintlig hyresgäst att förlora sin hyresrätt.