Så här arbetar vi
med trygghet på torgen

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. För hyresgäster
  4.  / Trygghet på torgen

Trygghet på torgen

GöteborgsLokaler arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor på flera olika sätt genom bland annat Torgvärdar, kamerabevakning och trygghetsvandringar.

Målet med GöteborgsLokalers säkerhetsarbete är att minska risken för att en oönskad händelse inträffar och om den ändå inträffar, minimera konsekvenserna för människor, egendom och miljö. Arbetet syftar till att snarast återgå till normal drift med ett orubbat eller stärkt förtroende från ägare, medarbetare, hyresgäster och övrig omvärld.

Vår ambition är att minska brott och situationer där otrygghet kan uppstå. Vi driver därför en bred samverkan med alla de aktörer som har möjlighet att påverka utvecklingen. Vår bedömning är att du som hyresgäst, polisen, bostadsföretagen, övriga fastighetsägare, Stadsmiljönämnden och stadens övriga förvaltningar är våra viktigaste samverkanspartners. Tillsammans tar vi fram metoder och arbetssätt för att uppnå stadens mål.

För att tydliggöra säkerhetsarbetet har GöteborgsLokaler valt att dela in säkerhetsarbetet i följande delar

  • Brottsförebyggande
  • Olycks- och Skadeförebyggande
  • Trygghetsskapande

Många skador orsakas inte av brottsliga handlingar. Ett exempel på det är brand. Det systematiska brandskyddsarbetet är en stor del av vårt skadeförebyggande arbete.

Torgsamverkan

Det är ett säkerhetskoncept som erbjuds våra hyresgäster på torgen. Konceptet innehåller utbildning, riskinventering och säkerhetshöjande åtgärder i form av teknik och förbättrade rutiner. Vi genomför även trygghets- och säkerhetsmöten efter önskemål från bland annat företagarföreningen. Kontakta din centrumledare för ytterligare information.

Torgvärdar & Trygghetsvärdar

Under butikernas öppettid tar GöteborgsLokaler ett utökat ansvar för den allmänna ordningen på torgen genom att anlita torgvärdar som genom sin närvaro och sina åtgärder upprätthåller och skapar trygghet. Torgvärdar är ett säkerhetskoncept som erbjuds de torg och platser som bedöms vara i behov av just den insatsen för att öka tryggheten. Torgvärdarna är ordningsvakter.

För närvarande pågår ett arbete där GöteborgsLokaler, i mindre skala, planerar att införa Trygghetsvärdar. När ordningsproblemen minskar och uppdraget mer övergår till trygghetsfrämjande och relationsskapande är det möjligt att använda sig av Trygghetsvärdar.

Trygghetsvandringar

Vandringarna planeras och genomförs i samverkan berörda. De är en bra metod för att undersöka, förstå och se med andra ögon. Syftet är att öka din trygghet och säkerhet.

Kamerabevakning

Tillstånd/rättslig grund

GöteborgsLokaler, har tidigare fått tillstånd för kameraövervakning från Länsstyrelsen. Dataskyddsförordningen har nu ersatt det tidigare regelverket.

GöteborgsLokaler har under många år arbetat med trygghetsfrämjande åtgärder på våra handelsplatser. När det bedömdes otillräckligt ansökte GöteborgsLokaler om tillstånd till kamerabevakning. Syftet med kamerabevakningen är att öka uppklarningen d.v.s. lagföringen och därmed minska antalet brott. Minskad brottslighet är bland de viktigaste faktorerna för ökad trygghet. Ett tryggt torg är oerhört betydelsefullt för att handeln skall fungera.

Rättslig grund

Tillståndsmyndigheten har vägt det allmänna intresset att förebygga och utreda brott mot behovet av personlig integritet. Integritetsskyddsmyndigheten bedömer att GöteborgsLokaler som helägt kommunalt bolag arbetar med myndighetsutövning och utför en uppgift av allmänt intresse.

GöteborgsLokaler bedömer att den allvarligaste integritetskränkningen är när en person har utsatts för ett våldsbrott. Alla personer som ingår i ett, av en övervakningskamera, inspelat material (som endast kan användas vid en rättsprocess) kan uppleva en kränkning av den personliga integriteten. GöteborgsLokaler bedömer att brottsoffret upplever brottet som en kränkning men inte kamerabevakningen. För de allra flesta brottsoffer är det mycket betydelsefullt att få upprättelse. En viktig del av upprättelsen är att gärningspersonen lagförs. Med kamera-bevakning ökar möjligheterna till lagföring och därmed upprättelse. Det övergripande målet med kamerabevakningen är att i längden minska antalet brottsoffer och därmed skydda varje presumtivt brottsoffers integritet.

Tillgång till inspelat material – lagring – radering

GöteborgsLokaler har avtal med en säkerhetsleverantör som efter begäran från rättsvårdande myndighet har möjlighet att hämta ut information från systemet och leverera den till sökande myndighet. Ingen medarbetare från GöteborgsLokaler har möjlighet att få fram information från kamerabevakningen. Uppgifterna lagras en månad.

Ansvar

Ansvarig för kamerabevakningen, det vill säga behandlingen av personuppgifterna, är Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Du är alltid välkommen att i första hand inkomma med synpunkter eller frågor till oss. Du kan nå oss på telefonnummer 031-335 01 00.

Dataskyddsombud / Integritetsskyddsmyndigheten

Du har också möjlighet att kontakta dataskyddsombudet genom e-postadressen dso@intraservice.goteborg.se  eller på telefon 031-365 65 60. Samtal och mail registreras som ärenden i ServiceNow.

Skulle du uppleva att Förvaltnings AB GöteborgsLokaler inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) e-post imy@imy.se eller telefon 08-6576100