Så här hanterar
vi personuppgifter

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. Om oss
  4.  / Personuppgifter

Personuppgifter

Vår hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Det är viktigt för oss att våra kunder och besökare känner sig trygga med, och litar på, att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Nedan beskrivs övergripande hur GöteborgsLokaler hanterar personuppgifter.

GDPR är en lagstiftning kring dataskydd och behandling av personuppgifter. Enlig lag måste man uppge ändamål med behandlingen, hur behandlingen kan begränsas, från vem uppgifterna hämtas, om de delas med en tredje part, hur informationen skyddas och hur länge uppgifterna sparas.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller personnummer, men även fastighetsbeteckning eller en bild där du kan identifieras är en personuppgift. I hela vår hantering av personuppgifter värnar vi om din personliga integritet.

Ändamål med behandling

Göteborgs Lokaler har flera olika ändamål med behandling av dina personuppgifter. Olika kategorier av personuppgifter samlas in beroende på om du är kund, boende, hyresgäst, besökare, allmänheten (invånare), konsult, leverantör, samarbetspartners, ansöker om lokal eller bilplats samt om du är anställd hos oss.

Ändamålsbegränsning

Vid varje personuppgiftsbehandling anger GöteborgsLokaler tydligt ändamålet med denna. GöteborgsLokaler ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att offentlighetsprincipen gäller. Det innebär att bolaget kan komma att lämna ut uppgifter inom ramen för de regler som gäller för rätten att ta del av handlingar. Bolaget har också skyldigheter att lämna uppgifter för exempelvis arkiv, forskning och statistik. Uppgifter kan också överlämnas till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

Från vem samlas personuppgifter in och vilka kategorier personuppgifter det är

Vi samlar in och behandlar olika kategorier av personuppgifter om dig beroende på vilket ändamål som ligger till grund för den behandling som utförs. För att kunna kontakta dig i olika ärenden samlar vi in dina kontaktuppgifter. I flera fall behöver vi också kunna identifiera dig. När du söker arbete hos oss samlar vi in olika personuppgifter i rekryteringsskedet och blir du anställd kommer det samlas in personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna arbeta hos oss, bland annat ekonomisk information för att du ska få din lön. Besöker du vår webbsida kommer du att kunna bestämma hur cookies samlas in om ditt besök.

Kontaktuppgifter hämtas in från hyresgäster, lokalsökande, bilplatssökande, kreditinstitut, medarbetare, besökare och de personer som presenteras i bolagets informationsskrifter exempelvis Torgprat och Torgfört. GöteborgsLokaler samlar inte in mer uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för det specifika ändamålet.

Laglighet, korrekthet, öppenhet

Alla GöteborgsLokalers personuppgiftsbehandlingar har lagligt stöd i form av att personuppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. När du ingår ett avtal med Göteborgs Lokaler behöver du lämna vissa personuppgifter för att avtalet ska bli giltigt, detta på grund av legala och juridiska aspekter. Om du inte lämnar efterfrågade och nödvändiga personuppgifter kan inte avtal tecknas.

Inom lokaluthyrningen förekommer även samtycke. Exempel på detta är när personuppgifter lämnas för att lämna intresseanmälan för lokal eller bilplats. Andra exempel på när samtycke används som grund är när vi publicerar bilder och annan information.

För vissa behandlingar av personuppgifter stödjer sig GöteborgsLokaler även på den rättsliga grunden berättigat intresse (som också kallas intresseavvägning) samt myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Registrerades rättigheter

Du har rätt att få registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om behandlingen av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandling, rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och i vissa fall raderade eller begränsade enligt dataskyddsförordningen.

Rätt att återkalla samtycke – bli glömd

Stödjer sig personuppgiftsbehandlingen på samtycke har du rätt att få uppgifterna raderade, det vill säga bli ”glömd”. Den rätten kan i vissa fall begränsas av GöteborgsLokalers skyldigheter, bland annat i arkivlagen.

Rätt att få en kopia på dina personuppgifter

Du har rätt att få ett registerutdrag, en kopia på alla de personuppgifter som rör dig oavsett vilken grund GöteborgsLokaler behandlar dem för. För att få ett registerutdrag vänder du dig till GöteborgsLokaler på nedan e-postadress eller via telefon.

Lagring och lagringsminimering

Beroende på för vilket ändamål personuppgiften är behandlad kan uppgifterna bevaras olika tider enligt arkivlagen. I ärenden där samtycke är den lagliga grunden, sparas uppgifterna under den tid samtycket gäller och är nödvändigt för att hantera ändamålet.

Anonymisering används där det finns ett behov av att spara statistikuppgifter men där själva ärendet är avslutat. All lagring av personuppgifter sker inom EU/EES.

Inför varje personuppgiftsbehandling bedöms minimibehovet av information för att lösa uppgiften. GöteborgsLokaler begränsar inhämtningen till det minimibehovet.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder som vi vidtar för att skydda dina personuppgifter är tekniska lösningar så som användning av brandväggar och autentisering. Vi har interna riktlinjer och rutiner för all hantering av personuppgifter och vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet. GöteborgsLokaler har vidtagit långtgående åtgärder för att skydda och begränsa tillgången till personuppgifter internt och externt.

För att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter tecknas avtal med exempelvis IT-leverantörer och de kommunala fastighetsbolag som GöteborgsLokaler levererar tjänster till.

Vidareanvändning, automatiserat beslutsfattande och profilering

De personuppgifter vi samlar in från dig eller extern part används inte i något annat syfte och det sker inte heller något automatiserat beslutsfattande eller profilering med dessa personuppgifter. GöteborgsLokaler säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Kommunikation, marknadsföring, evenemang och undersökningar

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för olika typer av kommunikations- och marknadsföringsåtgärder, evenemang och undersökningar. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra denna typ av åtgärder.

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet och raderas därefter.

 Cookies på vår hemsida

Goteborgslokaler.se använder så kallade “cookies”. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera om detta.

Vi använder cookies bland annat till följande ändamål:

  • För att samla in besöksstatistik. I statistiken går det inte att spåra enskilda besökare. Din anonymitet är skyddad.
  • För att kontrollera om din webbläsare kör Javascript, så att vi kan anpassa webbsidan därefter.
  • För att aktivera tredjepartsfunktioner, så som typsnitt och kartor.

I de flesta webbläsare kan du ställa in huruvida du vill ta emot cookies eller inte. Goteborgslokaler.se fungerar oavsett inställning.

Kontaktuppgifter vid frågor

Har du frågor gällande GöteborgsLokalers hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mail till info@goteborgslokaler.se

Kontakta dataskyddsombudet hos Dataskyddsenheten vid Intraservice via dso@intraservice.goteborg.se eller telefon 031 – 368 65 60.

Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, IMY, via deras e-tjänster på www.imy.se

Kamerabevakning

Information om personuppgiftsbehandling

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

Avser behandlingen: Kamerabevakning.

Personuppgiftsansvarig

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 556082-4897
Box 5265
422 GÖTEBORG

Telefonnummer: 031-335 01 00
E-post: info@goteborgslokaler.se

Ändamål med behandlingen

Organisationens syfte med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt för att underlätta utredning och eller lagföring av brott.

Rättslig grund för behandlingen

Organisationens syfte med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Det är också en trygghetsskapande åtgärd samt för att underlätta utredning och eller lagföring av brott.

Då vi använder den rättsliga grunden berättigat intresse, vanligen kallat intresseavvägning, för den behandling vi gör av personuppgifter som samlas in via kamerabevakning har vi gjort en avvägning mellan värdet av att torg och parkeringsgarage är trygga för personer att vistas på och din personliga integritet av att inte bli fotograferad eller filmad via kameror när då du vistas på dessa platser.

Organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder

GöteborgsLokaler vidtar säkerhetsåtgärder när det kommer till kamerabevakning. Utförliga riktlinjer och rutiner finns för hanteringen, personuppgiftsbiträdesavtal är tecknat och det är endast rättsvårdande myndighet som får tillgång till det inspelade materialet.

De registrerades rättigheter

Du som registrerad har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Rörliga bilder där enskilda kan identifieras. Registreringsnummer på fordon.

Lagringstid

Inspelat bildmaterial kommer lagras under 30 dagar, därefter kommer detta att raderas automatiskt.

Information om hur man klagar till / kontaktar dataskyddsombudet.

Har du synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet genom e-post dso@intraservice.goteborg.se eller telefon 031-368 65 60

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) e-post imy@imy.se eller telefon 08-6576100

Övrigt

Inom organisationen finns ingen medarbetare som har tillgång till det inspelade materialet. Ett säkerhetsföretag får tillgång till materialet när rättsvårdande myndigheter begär ut det.