Så här hanterar
vi personuppgifter

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. Om oss
  4.  / Personuppgifter

Personuppgifter

Vår hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Laglighet, korrekthet, öppenhet

Alla GöteborgsLokalers personuppgiftsbehandlingar har lagligt stöd i form av att personuppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Inom lokaluthyrningen förekommer även samtycke. Exempel på detta är när personuppgifter lämnas för att lämna intresseanmälan för lokal eller bilplats. Andra exempel på när samtycke används som grund är när vi publicerar bilder och annan information.

Från vem samlas personuppgifter in?

Uppgifter hämtas in från hyresgäster, lokalsökande, bilplatssökande, kreditinstitut, medarbetare, besökare och de personer som presenteras i bolagets informationsskrifter exempelvis Torgprat och Torgfört.

Ändamålsbegränsning

Vid varje personuppgiftsbehandling anger GöteborgsLokaler tydligt ändamålet med denna. GöteborgsLokaler ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att offentlighetsprincipen gäller. Det innebär att bolaget kan komma att lämna ut uppgifter inom ramen för de regler som gäller för rätten att ta del av handlingar. Bolaget har också skyldigheter att lämna uppgifter för exempelvis arkiv, forskning och statistik. Uppgifter kan också överlämnas till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

Uppgiftsminimering

GöteborgsLokaler samlar inte in mer uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för det specifika ändamålet.

Korrekthet

Hela GöteborgsLokalers verksamhet bygger på att uppgifter i affärssystemen och andra stödsystem är korrekta. Upptäcks ett fel korrigeras det omedelbart.

Personuppgiftsbiträdesavtal

För att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter tecknas avtal med exempelvis IT-leverantörer och de kommunala fastighetsbolag som GöteborgsLokaler levererar tjänster till.

Lagringsminimering

Inför varje personuppgiftsbehandling bedöms minimibehovet av information för att lösa uppgiften. GöteborgsLokaler begränsar inhämtningen till det minimibehovet.

Lagring

Beroende på för vilket ändamål personuppgiften är behandlad kan uppgifterna bevaras olika tider enligt arkivlagen. I ärenden där samtycke är den lagliga grunden, sparas uppgifterna under den tid samtycket gäller och är nödvändigt för att hantera ändamålet.

Anonymisering används där det finns ett behov av att spara statistikuppgifter men där själva ärendet är avslutat.

All lagring av personuppgifter sker i EU/EES-land.

Uppföljning och utvärdering

GöteborgsLokaler utför tester i systemen för att säkerställa korrekt användning.

Integritet och konfidentialitet

GöteborgsLokaler har vidtagit långtgående åtgärder för att skydda och begränsa tillgången till personuppgifter internt och externt.

GöteborgsLokaler säljer inga personuppgifter

GöteborgsLokaler säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Rätt att återkalla samtycke – bli glömd

Stödjer sig personuppgiftsbehandlingen på samtycke har du rätt att få uppgifterna raderade, det vill säga bli ”glömd”. Den rätten begränsas av GöteborgsLokalers skyldigheter, bland annat i arkivlagen.

Rätt att få en kopia på dina personuppgifter

Du har rätt att få en kopia på alla de personuppgifter som rör dig oavsett om GöteborgsLokaler behandlar dem inom ramen för avtal eller samtycke.

Cookies på vår hemsida

Goteborgslokaler.se använder så kallade “cookies”. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera om detta.

Vi använder cookies bland annat till följande ändamål:

  • För att samla in besöksstatistik. I statistiken går det inte att spåra enskilda besökare. Din anonymitet är skyddad.
  • För att kontrollera om din webbläsare kör Javascript, så att vi kan anpassa webbsidan därefter.

I de flesta webbläsare kan du ställa in huruvida du vill ta emot cookies eller inte. Goteborgslokaler.se fungerar oavsett inställning.

Kontaktuppgifter vid frågor

Har du frågor gällande GöteborgsLokalers hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mail till info@goteborgslokaler.se

Kontakta dataskyddsombudet hos Dataskyddsenheten vid Intraservice via dso@intraservice.goteborg.se eller telefon 031 – 368 65 60.

Kamerabevakning

Information om personuppgiftsbehandling

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

 

Avser behandlingen: Kamerabevakning.

Personuppgiftsansvarig

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 556082-4897
Box 5265
422 GÖTEBORG

Telefonnummer: 031-3350100
E-post: info@goteborgslokaler.se

 

Ändamål med behandlingen

Organisationens syfte med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt för att underlätta utredning och eller lagföring av brott.

 

Rättslig grund för behandlingen

GöteborgsLokaler använder intresseavvägning som rättslig grund. För anläggning som motsvarar offentlig plats finns tillstånd och i parkeringshus har tidigare anmälan utförts. Även där gäller intresseavvägning som skäl.

 

De registrerades rättigheter

Du som registrerad har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida.

 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Rörliga bilder där enskilda kan identifieras. Registreringsnummer på fordon.

 

Lagringstid

Inspelat bildmaterial kommer lagras under 30 dagar, därefter kommer detta att raderas automatiskt.

Information om hur man klagar till / kontaktar dataskyddsombudet.

Har du synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet genom e-post dso@intraservice.goteborg.se eller telefon 031–3686560.

 

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) e-post imy@imy.se eller telefon 08-6576100

 

Övrigt

Inom organisationen finns ingen medarbetare som har tillgång till det inspelade materialet. Ett säkerhetsföretag får tillgång till materialet när rättsvårdande myndigheter begär ut det.