Om oss

Här kan du läsa mer om GöteborgsLokaler

GöteborgsLokaler är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. Till största delen är fastigheterna byggda under 50-, 60- och 70-talet.

Bolaget äger och förvaltar 160 000 kvm lokaler. I eget ägda fastigheter ansvarar GöteborgsLokaler för uthyrningen, den tekniska förvaltningen och förädlingen av fastigheten. I dessa fastigheter är samtliga ytor lokaler. Därutöver externförvaltar företaget ytterligare 254 000 kvm med annan ägare. För externförvaltade fastigheter ansvarar GöteborgsLokaler för uthyrningen av lokalerna. Den tekniska förvaltningen ansvarar fastighetsägaren för. Sammanlagt omfattar GöteborgsLokalers fastighetsförvaltning 414 000 kvm kommersiella ytor, vilket gör oss till en av Göteborgs största kommersiella fastighetsförvaltare.

GöteborgsLokalers affärsidé

GöteborgsLokaler erbjuder ett varierat utbud av lokaler för butik, kontor och lager. Vi utvecklar och förvaltar för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling och samverkar brett för att skapa goda förutsättningar för våra lokalhyresgäster och en trevlig och trygg närmiljö för deras kunder. Med känsla och tanke formar vi framtidens nära handels- och mötesplatser i Göteborg.

GöteborgsLokalers vision

GöteborgsLokaler gör göteborgarens vardag enklare.

Vårt uppdrag

GöteborgsLokalers uppdrag beskrivs i det ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad i juni 2022.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är ett bolag som äger och förvaltar kommersiella lokaler, främst vid de lokala torgen. Bolaget ska i första hand utveckla kommersiella lokaler för handel och service, kontor och offentlig verksamhet. Syftet är att åstadkomma lokala och välfungerande handels- och mötesplatser till nytta för de boende, de verksamma och besökare i närområdet. Bolaget ska vara en betydelsefull aktör på fastighetsmarknaden genom att värna och aktivt arbeta för att utveckla kommersiella fastigheter samt tillhandahålla specialistkompetens inom sitt verksamhetsområde.

 

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ska bedriva kostnadseffektiv och rationell fastighetsförvaltning. Bolagets uppdrag består i att förvalta och utveckla det egna fastighetsbeståndet samt bedriva externförvaltning för bolag inom Göteborgs Stadshuskoncern samt förvaltningar i staden. Bolaget ska säkerställa bästa möjliga helhetslösningar och hitta långsiktigt lönsamma användningsområden för det förvaltade fastighetsinnehavet. Handelsplatsernas utformning ska vara anpassade efter den lokala marknadens behov. De ska vara trygga och ha ett utbud och en servicenivå som matchar kundernas behov. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ska genom ett ömsesidigt samarbete med andra fastighetsägare och övriga intressenter arbeta för trygghets- och trivselskapande åtgärder på handelsplatserna.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler har en viktig roll när nya bostadsområden växer fram. När nya bostadsområden planeras av kommunala aktörer är bolagets uppdrag att utforma de kommersiella bostadsnära handels- och serviceytorna på ett utifrån hållbarhetsperspektivets tre dimensioner väl fungerande sätt. 

Läs GöteborgsLokalers hela ägardirektiv 

Värdegrund

GöteborgsLokalers värdegrund

Bolagets styrelse

Pontus Varga, ordförande (M)

Göran Larsson, vice ordförande (MP)

Karin Alfredsson, ledamot (D)

Kerstin Billmark, ledamot (S)

Pia Karlsson, ledamot (L)

Peter Ljunggren, suppleant (M)

Yngve Karlsson, suppleant (D)

Kvalitetsarbete

För att konkretisera Göteborgs Stads vision för sitt kvalitetsarbete har GöteborgsLokaler valt att lyfta fram ett antal viktiga delmål för att nå målen. Anvisningen omfattar all vår verksamhet och kan delas in i följande rubriker:

Kundfokus

GöteborgsLokaler har som målsättning att göra våra kunders vardag enklare inom två affärsområden. Inom affärsområde Förvaltning arbetar GöteborgsLokaler för att utveckla de lokala handelsplatserna till goda mötesplatser för vår hyresgäst och deras kunder. Det andra affärsområdet är IT som arbetar för att utveckla IT-tjänster inom drift, support av infrastruktur, kommunikation och basapplikationer för kundbolag inom bostadsklustret och lokalklustret.

Vi ska uppfylla samhällets och kundernas krav, vi strävar efter att tillfredsställa våra kunders förväntningar, samt leverera felfria tjänster.

Verksamheten bedrivs utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

Tillsammans med lokalhyresgästerna skapar vi en trygg och trivsam närmiljö för deras kunder.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål ska upprättas och följas upp på lämpligt sätt. Vi ska löpande utvärdera risker och följa upp, utvärdera och ifrågasätta vårt arbete för att säkra en bra kvalitet, förebygga och minska negativa effekter av vår verksamhet.

Samhällsansvar

GöteborgsLokaler har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Våra medarbetare inom bolaget måste se sina processer, produkter och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i samhället. Vi ska bygga förtroendefulla relationer till såväl våra lokalhyresgäster som till branschorganisationer och myndigheter.

Processer

Vi ska kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara processmål.

Ledningens engagemang

Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att kommunicera ledningssystemet, utveckla alla medarbetares kompetens, ge medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt i organisationen.

Medarbetarnas engagemang

Samtliga medarbetare ska:

 • ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete
 • ha en väl underbyggd och konsekvent bild av målen som ska uppnås
 • bidra aktivt, i samarbete med andra, för att uppnå bolagets målsättningar.

Ständiga förbättringar

Ett väl fungerande ledningssystem bygger på att alla medarbetare är engagerade i ett ständigt förbättringsarbete. Vi prövar alltid möjligheterna att genomföra förbättringar.

Boken om Våra torg

Omslag boken Våra TorgEn vandring genom historien

Här kan du beställa boken Våra Torg – En vandring genom historien.

I boken gör vi en djupdykning i historien bakom handelsplatsernas uppkomst. Vi får bland annat veta vilka ideal som låg till grund för byggnadsplanerna och varför torgen ligger just där de ligger. Boken är rik på bilder från svunna tider och texterna är författade av Jonas Hernstig. Boken är på 80 sidor med inbunden hårdpärm.

Priset är 100:- och allt överskott går oavkortat till Stadsmissionen. På grund av begränsad upplaga så går det bara att beställa en bok per person.

  ISO-certifieringar

  Läs om GöteborgsLokalers hållbarhetsarbete på vår hållbarhetssida.

  GöteborgsLokaler är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

  GöteborgsLokaler är sedan 2015 certifierade inom ISO 9001, en kvalitetsstandard som finns över hela världen. En ISO 9001-certifiering innebär ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare och är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra verksamheten och dess ledningssystem.

  Ett aktivt kvalitets- och miljöarbete ger många fördelar. Dels i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, energiförbrukning etc. men också för vår gemensamma miljö. En certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina intressenters förväntningar.

  Sedan våren 2018 är GöteborgsLokaler även certifierade inom ISO 14001 som handlar om miljö. ISO 14001 är ett verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. Ett väl integrerat miljöledningssystem ger bland annat en ökad andel förnybara resurser & system, ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete liksom ökad kompetens och dialog i frågan.

  I december 2020 certifierades GöteborgsLokaler även inom arbetsmiljö enligt standarden ISO 45001. Med ett certifierat arbete inom arbetsmiljö ökar möjligheterna till en trygg och effektiv arbetsplats där alla kan må bra och vara produktiva.

  VD:s ord

  – Certifieringarna inom ISO 9001, 14001 och 45001 är en viktig del för att säkerställa de högt ställda mål vi har i vår förvaltning. Genom certifieringarna får vi kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med de här frågorna och det ger oss ett bra verktyg för att fortsätta arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i framtiden.

  Robert Hörnquist, VD GöteborgsLokaler

  Styrande dokument

  Som ett av bolagen inom Göteborgs Stadshus och ägt av Göteborgs Stad styrs GöteborgsLokalers verksamhet av ett antal styrande dokument som är antagna av kommunfullmäktige. Ex miljöpolicy, policy för kommunikation, policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Dessa finns att läsa på www.goteborg.se under Planer och styrdokument.

  För våra leverantörer

  Från och med 3 mars 2016 ska alla fakturor till Förvaltnings AB GöteborgsLokaler gå till Intraservice som sköter inskanning av fakturor samt mottagning av elektroniska fakturor i förekommande fall.

  Arbeten utförda för GöteborgsLokaler, eller på våra fastigheter samt leveranser till

  B433 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
  Intraservice
  405 38  Göteborg

   Observera att det är mycket viktigt att fullständigt bolagsnamn Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, inte GöteborgsLokaler, anges på alla fakturor.

  Adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad eller liknande ska inte skickas till denna adress.

  Detta måste anges på alla fakturor:

  • Vår referens enligt beställning – Beställarens fulla namn ska anges
  • Leverantörens referens – Uppgift om säljare, eller vem GöteborgsLokaler ska kontakta vid frågor om fakturan.
  • Ordernummer – På beställningen angivet ordernummer, t.ex. AA0788765 (om ordernummer saknas anges beställarens namn)

  Fakturor måste utöver allmänna och lagstadgade fakturauppgifter innehålla ovanstående information tydligt angiven på fakturan. Fakturor som saknar dessa uppgifter återsänds till utställaren för komplettering.

  Leverantörsfakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer inte att behandlas av GöteborgsLokaler och kommer från och med den 15 mars 2016 att återsändas till leverantören för komplettering. Leverantörsfaktura kommer att ankomstregistreras först när faktura med rätt märkning föreligger.

  Intraservice registrerar förfallodatum 30 dagar från leverantörsfakturans ankomstdatum i enlighet med Göteborgs Stads upphandlingsregler.

  Till dig som vill skicka e-faktura?

  GöteborgsLokaler eftersträvar en ökad andel e-fakturor och arbetar aktivt med detta. Om du som leverantör kan erbjuda e-faktura redan idag ber vi dig kontakta oss för dialog kring detta.

  För leverantörer där avtal finns för elektroniska fakturor (EDI mm), så gäller särskild faktureringsrutin.

  Upphandlingar

  GöteborgsLokalers aktuella och pågående upphandlingar presenteras på Upphandlingsbolagets webbplats för offentlig upphandling. På sidan kan leverantörer också ladda ner aktuella förfrågningshandlingar. Länk till  www.upphandlingar.nu.

  Så här ska en faktura se ut och märkas

  Fakturor till GöteborgsLokaler ska märkas med:

  • Vår referens enligt beställningBeställarens fulla namn ska anges
  • Leverantörens referens – Uppgift om säljare, eller vem GöteborgsLokaler ska kontakta vid frågor om fakturan.
  • Ordernummer – På beställningen angivet ordernummer, t.ex. AA0788765 (om ordernummer saknas anges beställarens namn)

  GöteborgsLokaler kräver verifikation på alla kostnader från av er anlitade underleverantörer och myndigheter. Dessa kostnader ska redovisas som separata poster och inte läggas samman som en totalkostnad på fakturan. Bifoga även kopia på underleverantörers fakturor eller eventuella tillstånd med fakturan till oss på de utlägg ni haft.

  Vid det arbete som utförs inom hantverksavtalen anges debiterad, datum och namn på de som utfört arbetet.

  En faktura ska innehålla många uppgifter.

  • En uppgift om att dokumentet är en faktura
  • Fakturadatum
  • Fakturanummer (löpnummer)
  • Ordernummer
  • Förfallodag
  • Avsändarens namn, adress och telefonnummer samt ev. faxnummer och e-postadress
  • Mottagarens namn och adress
  • Säljarens referens
  • Köparens referens/ordernummer (ex. AA0788765)
  • Specifikation, dvs. vad fakturan omfattar (fastighet, lokalnummer m.m.)
  • Försäljningspris
  • Moms (beskattningsunderlaget för varje momssats samt tillämpad momssats) Omvänd skattskyldighet i byggbranschen 1 kap 2§p4b ML
  • Betalningsvillkor 30 dagar (från ankomstdatum) samt villkor om dröjsmålsränta
  • Säljarens momsregistreringsnummer samt organisationsnummer
  • Säljarens plus- och bankgironummer

  Dessutom kan fakturan innehålla följande uppgifter:

  • Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura, räntefaktura, proformafaktura eller kreditfaktura
  • Hänvisning till eventuella beställningar och offerter
  • Leveransvillkor
  • Köparens VAT-nummer (behövs bara vid EU-handel)
  • En uppgift om att säljaren har F-skattsedel vid utfört arbete

  I aktiebolag är följande uppgifter obligatoriska

  • I vilken kommun bolaget har sitt säte
  • Bolagets organisationsnummer
  • Bolagets exakta officiella firmanamn

  Underlag som ska bifogas faktura

  • Fakturaspecifikation och följesedel
  • Kopia på kontraktets förstasida (entreprenadfakturor)
  • Egenkontrollsprotokoll (hantverk/byggentreprenad)
  • Ifylld och underskriven riskinventering. Dokument bifogas av GöteborgsLokaler vid beställningar på stadens ramavtal, där bygg- och anläggningsarbeten ingår.

  Information gällande skyddsrum

  För att finna information om skyddsrum i din närhet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en karta där man kan se alla skyddsrum i Sverige. Du hittar kartan vi denna länk: MSB:s skyddsrumskarta. I kartan kan du zooma in på önskat område eller söka efter område/gata. Klickar du på ett objekt får du uppgifter om just det skyddsrummet.

  Som fastighetsägare ansvarar vi för de skyddsrum som finns i våra byggnader. Dessa rum används i normala fall ofta till andra ändamål men ska inom 2 dygn kunna iordningsställas för att fungera som skyddsrum. I det arbetet ingår att säkerställa att de är tillgängliga. Dessa åtgärder genomförs först vid ett beslut om höjd beredskap, vilket fattas av regeringen. Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden.

  Framtidenskoncernen följer tillsammans med Göteborgs Stad omvärldsläget för att se om vi behöver vidta några åtgärder. I dagsläget ser vi inte det, men vi planerar och förbereder oss för ett eventuellt förändrat läge.

  Har du ytterligare frågor och funderingar gällande krishantering, säkerhet och beredskap i Sverige?

  Vår hantering av personuppgifter

  Du kan läsa mer av vår hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) på den här sidan.

  Årsredovisningar

  Årsredovisning 2020Årsredovisning 2019Årsredovisning 2018Årsredovisning 2017Årsredovisning 2016Årsredovisning 2015Årsredovisning 2014