Vårt arbete med

miljö och hållbarhet

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. Om oss
  4.  / Hållbarhet

Hållbarhet

Här berättar vi om hur GöteborgsLokaler arbetar med hållbarhet och hur vi kan bidra till FN:s globala mål.

​GöteborgsLokaler ägs i sin helhet av Göteborgs Stad vilket medför att många hållbarhetsaspekter finns naturligt i bolaget, med uppdraget att förvalta och utveckla trygga och attraktiva handels- och mötesplatser på ett för staden långsiktigt gynnsamt sätt.

Hållbarhet för oss på GöteborgsLokaler handlar om att ansvarsfullt utveckla och förvalta verksamheten för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Ett betydelsefullt steg på vägen har varit att analysera och utvärdera vårt hållbarhetsarbete utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Av de 17 mål som ingår har vi identifierat fem globala mål där bolaget har störst möjlighet att bidra mot en hållbar framtid. Verksamheten berör även sex övriga mål men där vår möjlighet att påverka är mer begränsad till den egna verksamheten eller i mindre omfattning. Dessa är mål 3, 5, 13, 15, 16 och 17.

Klicka på varje mål för att läsa mer om vårt arbete.

Hållbar energi för alla

Arbeta med att minska energianvändningen och arbeta mot förnybara energikällor.

Bolagets största klimatpåverkan sker vid uppvärmning och elförbrukning, varför vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen genom optimering av drift och energibesparande åtgärder. Vi håller temperaturer i våra fastigheter kring 20–21 grader.

Som en del i att minska klimatpåverkan från energiförbrukningen så köper GöteborgsLokaler el märkt med bra miljöval. När vi utvecklar och underhåller satsar vi på energieffektiva lösningar och bra mättekniker. På några av våra hus har vi solceller på taken och fler tak utvärderas för att göra ytterligare installationer. 

För att såväl nya som befintliga fastigheter i beståndet ska ha en hållbarhetsprofil som tilltalar både hyresgästers framtida krav och framtida lagkrav så har bolaget beslutat att bygga och renovera (vid större renoveringar) till Miljöbyggnad silver vilket ger en byggnad med låg energianvändning och reducerad klimatpåverkan. På längre sikt medför det förhoppningsvis stabilare värdering av fastigheterna samt minskade driftskostnader och lägre bolagsrisk.

Viktiga målsättningar inom området är att investera i en solcellsinstallation årligen samt att minska energiförbrukningen med 30% till 2030 (från 2020).

EN UTMANING inom området är hur bolaget kan arbeta vidare med att minska energiförbrukningen som är en av bolagets största klimatpåverkan. Mycket har redan gjorts och energiförbrukningen är på en bra nivå jämfört med branschen samtidigt som som ”The Carbon Law” förordar en minskning med 50% per decennium för att nå Parisavtalet.

Anständiga arbetsvillkor

och ekonomisk tillväxt

​Vara en ansvarsfull arbetsgivare genom att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling och likabehandling, men även genom att skapa hållbara handelsplatser där lokalhyresgästerna kan skapa tillväxt.

Hos GöteborgsLokaler har vi en värdegrund som alla medarbetare har varit med att ta fram och vi planerar och följer upp vår arbetsmiljö genom bland annat medarbetarsamtal och medarbetarenkät. Den senaste medarbetarenkäten från Göteborgs Stad gjordes i dec 2020 och och den visade att bolagets HME är 80 av totalt 100. Sedan 2021 gör vi två mätningar per år av HME (Hållbart medarbetarengagemang) i  verktyget Winningtemp. Den 1 nov 2021 fick bolaget ett HME på hela 85. Vi mäter även NMI (Nöjd Medarbetar Index) i Winningtemp och där var resultatet 7,8 på en 10-gradig skala den 1 nov 2021. Trygghet och säkerhet prioriteras högt och bolaget har därför både krisstöd och incidentberedskap alla tider på året.

Bolaget är ISO-certifierat inom kvalitet (ISO 9001) sedan 2015, miljö (ISO 14001) sedan 2018 och nu senast inom arbetsmiljö (ISO 45001) sedan 2020. Vi följer upp och utvärderar vårt arbetsmiljöarbete genom interna och externa revisioner. GöteborgsLokaler har också krav att upprätthålla en ekonomisk lönsamhet i bolaget.

GöteborgsLokaler har som uppdrag att förvalta och långsiktigt utveckla de lokala torgen och lokaler som är en viktig del i stadsmiljön. Genom att skapa trevliga och trygga handelsplatser lägger bolaget grunden för uthyrningar till välfungerande och attraktiva verksamheter och bidrar till en infrastruktur för ett lokalt näringsliv som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Under januari 2021 implementerades medarbetarverktyget Winningtemp i bolaget för att mäta de anställdas välbefinnande, motivation och förmåga att fokusera på sitt arbete. Det är ett webbaserat arbetsmiljösystem som används av bolagen inom Framtidenkoncernen. Genom regelbundna frågor får bolaget bra bild av de anställdas välbefinnande, motivation och förmåga att fokusera på sitt arbete vilket skapar värde för såväl organisation som anställda.

EN UTMANING är att såväl GöteborgsLokaler som Framtiden-koncernen arbetar för att erbjuda en säker arbetsplats. Många upplever att det blir allt oroligare i samhället och flera områden som bolaget verkar i är några av Sveriges mest utsatta vilket gör att den viktigaste uppgiften under 2022 är att säkerställa att medarbetarna känner sig trygga när de arbetar i och vid bolagets lokaler, handelsplatser och fastigheter.

Minskad ojämlikhet

Skapa trygga, attraktiva handelsplatser öppna för alla. Ta in social hänsyn i upphandlingar.

Allas lika värde är en grundläggande utgångspunkt i GöteborgsLokalers arbete. Som ett bolag inom Göteborgs Stad står GöteborgsLokaler bakom FN:s principer för mänskliga rättigheter. På arbetsplatsen arbetar vi med jämställdhetsplan och likabehandlingsplan som båda följs upp årligen.

Våra handelsplatser är för alla. Och alla ska ha möjlighet till vardagsnära handel och service. Torgen är en plats där besökarna ska känna sig välkomna och trygga oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Detta gör vi genom hur vi planerar utbud och service samt hur handelsplatserna utformas bland annat genom tillgänglighetsanpassningar.

Vi ser torget som hjärtat i stadsdelen, där boende och besökare kan lösa sina vardagliga behov av handel och service. Men också en mötesplats, en plats att träffas och umgås på, en trygg och trevlig plats. För att bidra till sammanhållning och minskat utanförskap arrangerar vi årligen ca 60 evenemang runt torgen såsom julfiranden, vårfester, loppisar, nationaldagsfirande med fiskdammar, uppträdanden och ponnyridning exempelvis. Dessa evenemang är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

För att kunna bedriva verksamheten är GöteborgsLokaler beroende av leverantörer inom olika områden. Leverantören anlitar i flera fall underleverantörer. Vi har ett ansvar för att alla leverantörer har goda arbetsvillkor och behandlar sina anställda på ett bra sätt samt även att personer längre från arbetsmarknaden inkluderas. Ett exempel på hur vi bidrar till minskad ojämlikhet är genom vår leverantör inom fastighetsskötsel, Grogrunden, ett bolag som rekryterar personer som står längre från arbetsmarknaden.

För att minska miljö- och klimatpåverkan samt öka jämlikhet och mångfald under evenemangen har bolaget tagit fram en bolagsintern standard för Hållbara evenemang för att kvalitetssäkra frågorna.

För att kunna bedriva verksamheten är GöteborgsLokaler beroende av leverantörer inom olika områden. Leverantören anlitar i flera fall underleverantörer. Vi har ett ansvar för att alla leverantörer har goda arbetsvillkor och behandlar sina anställda på ett bra sätt samt även att personer längre från arbetsmarknaden inkluderas.  

EN UTMANING  är att fortsätta arbeta dedikerat mot Framtidenkoncernens gemensamma mål att inga av bolagets handelsplatser ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Samtidigt som inget annat område flyttas upp till särskilt utsatt område.

Hållbara städer och samhällen

​Förvalta, underhålla och bygga hållbara fastigheter samt att bidra till handelsplatser där människor kan finna ett vardagsnära utbud av varor och tjänster.

När vi bygger om och bygger nytt väljer vi noga metoder och material som stödjer en effektiv och långsiktig hållbar förvaltning. Vid nybyggnationer och större renoveringar använder vi standarden Miljöbyggnad silver, vilket skapar en god innemiljö samt minskad klimatpåverkan. Vi deltar också i flera stadsutvecklingsprojekt och bidrar med vår kunskap och tar del av innovationer inom området.

Vid några av våra torg har vi i samarbete med Göteborg Energi installerat elbilsladdning. Vi arbetar också tillsammans med staden för att verka för fler cykelparkeringar men också att förbättra kvaliteten på de befintliga och göra dem väderskyddade och säkra, för att bidra till det hållbara samhället. Bolaget är även en cykelvänlig arbetsplats.

GöteborgsLokaler har ägarens uppdrag att förvalta och långsiktigt utveckla bolagets lokaler och fastigheter. Genom uthyrningar till välfungerande och efterfrågade verksamheter erbjuds göteborgarna nära vardagshandel och service. Näringslivet får tillgång till lokaler för att driva sina verksamheter. Vi driver också ett gediget trygghets- och tillgänglighetsarbete. Vid ett antal handelsplatser arbetar torgvärdar med att öka tryggheten för lokalhyresgäster och besökare. I flera av de utsatta stadsdelarna är vi en part i de medborgarlöftena som tas fram tillsammans med bland andra polisen.

Arbetet med att ha attraktiva handelsplatser stöds av centrumutveckling genom bland annat återkommande lokala evenemang, effektiv marknadsföring och kommunikation, utbildningar för lokalhyresgästerna och trevliga torgmiljöer. I Sverige är GöteborgsLokaler unika genom att ha anställda centrumutvecklare med ansvar för den sociala hållbarhetsdimensionen av handelsplatsens funktion. På handelsplatserna finns företagarföreningar eller marknadsråd där centrumutvecklarens roll är att leda arbetet tillsammans med handlarna för att få alla handlare att känna sig engagerade och delaktiga.

På flera stadens torg finns secondhandbutiker och GöteborgsLokaler ser även över möjligheterna för fler återbruks-, reparations- och delningsinitiativ att etablera sig för att bidra till att öka cirkulära konsumtionsmönster. GöteborgsLokaler samarbetar med Stadsmissionen kring ett cirkulärt projekt, en second hand-butik i ett av de mest utsatta områdena i Sverige. Genom detta initiativ anställer Stadsmissionen unga, arbetslösa att arbeta i tre månader i butikerna samt att de får utbildning mot cirkulära konsumtion. Under 2022 påbörjar GöteborgsLokaler ett projekt inom hållbar konsumtion tillsammans med Business Region Göteborg och Higab m.fl.

EN UTMANING inom hållbar konsumtion och produktion för bolaget är att efterfråga mer återbrukat material vid lokalanpassningar, renoveringar och nybyggnation. Att återbruka internt bidrar till att minska eget avfall i linje med stadens målsättningar men att efterfråga andra bolags överblivna material hjälper dem att minska sitt avfall och GöteborgsLokaler undviker att köpa nyproducerat material vilket minskar klimatpåverkan och bidrar till den cirkulära utvecklingen.

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbara inköp, minimera kontorets avfall, återbruka material från renoveringar, tillse att hyresgästerna har goda möjligheter att sortera sitt avfall och påverka dem att fatta hållbara val. Handelsplatser nära där vi bor.

Vi jobbar med hur vi kan minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall genom Göteborgs Stads upplägg Skrota skräpet. Vi använder exempelvis inte engångsartiklar utan har köpt in mer porslin och bestick, matlådor i glas samt cateringkärl i flergångsmaterial. Vi använder även Tage (återvinning) för möbler och inredning som inte längre behövs inom bolaget.

För att minska det ekologiska fotavtrycket bygger och renoverar (större renoveringar) GöteborgsLokaler enligt Miljöbyggnad silver. Vid inköp identifierar, bedömer och hanterar det vi köper utifrån hållbarhetsaspekter enligt Göteborgs Stads ramavtal.

Genom att handelsplatserna ligger där människor bor, har våra besökare nära och kan gå, cykla eller åka kollektivt. Det främjar ett hållbart inköpsmönster och behovet av biltransporter minskar. En promenad gör gott för hälsan också. På våra handelsplatser finns främst dagligvaruhandel och service. Servicen konsumeras på plats och har mindre negativ påverkan på klimat och miljö.

EN UTMANING som vi ser är det pågående skiftet till cirkulära resursflöden vilket ställer krav på nya arbetssätt. Till exempel kring lagerhållning av material, mer tidskrävande ombyggnationer och renoveringar om man ska välja återbrukat material istället för det som går att beställa hem nytt.

När byggnader rivs eller renoveras finns stor potential att cirkulera byggmaterial som går att återanvända i andra sammanhang. GöteborgsLokaler genomför årligen renoveringar och lokalanpassningar av fastigheterna. Under 2021 har arbetet med återbruk tagit fart i samband med att Framtidenkoncernen har gått med i återbruksnätverket och handelsplatsen, Ccbuild. Bolaget har även genomfört en utbildningsinsats om återbruk och handelsplatsen i Ccbuild för de medarbetare i bolaget som hanterar dessa frågor. Under året har material återbrukats i interna projekt och material har sålts samt skänkts till externa projekt.

GöteborgsLokaler har under 2022 har skrivit på en avsiktsförklaring tillsammans med 40 privata och offentliga bolag i Göteborg att återbrukat material ska efterfrågas i första hand 2025 och att bolaget förbinder sig att återbruksinventera, samverka, dela material och erfarenheter inom området.

Hållbara evenemang

Hållbara evenemangGöteborgsLokaler anordnar årligen runt 60 evenemang på stadens lokala torg, allt från loppisar, nationaldagsfirande och sommarkalas till julmarknader. Dessa är kostnadsfria och tillgängliga för alla. För att minska miljö- och klimatpåverkan samt öka jämlikhet och mångfald under evenemangen så har bolaget  tagit fram en bolagsintern standard för Hållbara evenemang för att kvalitetssäkra frågorna.

2019 genomfördes en pilotstudie med ett första Hållbart evenemang med hjälp av en konsult som hade en etablerad modell för att certifiera evenemang. Deras affärsmodell ändrades dock till att inte fungera för våra många lokala evenemang varför vi valde att ta fram en egen standard.

Här kan du läsa mer om våra hållbara evenemang.

Hållbar förvaltning

Som ett led i att minska energiförbrukning men även som ett substitut till gröna hyresavtal har GöteborgsLokaler arbetat fram en strategi för hållbar fastighetsförvaltning. Hållbar förvaltning konkretiserar mål inom områden som energiförbrukning, avfall, innemiljö, hållbara transporter, miljöpåverkan från byggnation och renovering, cirkularitet och återbruk i linje med Göteborgs Stads nya miljöprogram och avfallsplaner för 2021–2030.

Hållbar förvaltning har implementerats under 2021 (samtliga eget ägda fastigheter) för att ge minskad klimatpåverkan. Det åskådliggör också för hyresgästen hur bolaget arbetar med hållbar utveckling och bjuder in till en dialog i frågorna. Andra väsentliga globala mål inom Hållbar förvaltning utöver energi är de globala målen 3, 11, 12 och 17.

Här kan du läsa mer om GöteborgsLokalers hållbara förvaltning.