Vårt arbete med

miljö och hållbarhet

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. Om oss
  4.  / Hållbarhet

Hållbarhet

Här berättar vi om hur GöteborgsLokaler arbetar med hållbarhet och hur vi kan bidra till FN:s globala mål.

​GöteborgsLokaler ägs i sin helhet av Göteborgs Stad vilket medför att många hållbarhetsaspekter finns naturligt i bolaget, med uppdraget att förvalta och utveckla trygga och attraktiva handels- och mötesplatser på ett för staden långsiktigt gynnsamt sätt.

Hållbarhet för oss på GöteborgsLokaler handlar om att ansvarsfullt utveckla och förvalta verksamheten för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Ett betydelsefullt steg på vägen har varit att analysera och utvärdera vårt hållbarhetsarbete utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Av de 17 mål som ingår har vi identifierat fem globala mål där bolaget har störst möjlighet att bidra mot en hållbar framtid. Verksamheten berör även sex övriga mål men där vår möjlighet att påverka är mer begränsad till den egna verksamheten eller i mindre omfattning. Dessa är mål 3, 5, 13, 15, 16 och 17.

GöteborgsLokaler är också ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du kan läsa mer om våra ISO-certifieringar på sidan Om oss.

Klicka på varje mål för att läsa mer om vårt arbete.

Hållbar energi för alla

Arbeta med att minska energianvändningen och arbeta mot förnybara energikällor.

Bolagets största klimatpåverkan sker vid uppvärmning och elförbrukning, varför vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen genom optimering av drift och energibesparande åtgärder. Vi håller temperaturer i våra fastigheter kring 20–21 grader.

Som en del i att minska klimatpåverkan från energiförbrukningen så köper GöteborgsLokaler el märkt med bra miljöval. När vi utvecklar och underhåller satsar vi på energieffektiva lösningar och bra mättekniker. På några av våra hus har vi solceller på taken och fler tak utvärderas för att göra ytterligare installationer. 

För att såväl nya som befintliga fastigheter i beståndet ska ha en hållbarhetsprofil som tilltalar både hyresgästers framtida krav och framtida lagkrav så har bolaget beslutat att bygga och renovera (vid större renoveringar) till Miljöbyggnad silver vilket ger en byggnad med låg energianvändning och reducerad klimatpåverkan. På längre sikt medför det förhoppningsvis stabilare värdering av fastigheterna samt minskade driftskostnader och lägre bolagsrisk.

Viktiga målsättningar inom området är att investera i en solcellsinstallation årligen samt att minska energiförbrukningen med 30% till 2030 (från 2010). Som en del för att nå detta har GöteborgsLokaler undertecknat Framtidenkoncernens plan för solenergi för åren 2023-2030. För att uppnå målsättningarna i planen investerar GöteborgsLokaler ca 12 mnkr i solceller fram till 2030. Att investera i solenergi bidrar positivt till att nå koncernens miljö- och klimatmål och Göteborgs Stad har också som mål att minska klimatpåverkan från ca 10 ton CO2 per person och år till ca 3,3 ton CO2 per person till år 2030 och förnybar energi är en viktig del. GöteborgsLokaler genomför under 2023 en GAP-analys inom energiområdet för att se vad som behövs göras till 2030 och hur möjligheterna att genomföra åtgärderna ser ut. Solceller är en viktig del men också andra områden behöver prioriteras för att nå klimatmålen.

EN UTMANING inom området är hur bolaget kan arbeta vidare med att minska energiförbrukningen som är en av bolagets största klimatpåverkan. Mycket har redan gjorts och energiförbrukningen är på en bra nivå jämfört med branschen samtidigt som som ”The Carbon Law” förordar en minskning med 50% per decennium för att nå Parisavtalet.

Anständiga arbetsvillkor

och ekonomisk tillväxt

Vara en ansvarsfull arbetsgivare genom att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling och likabehandling, men även genom att skapa hållbara handelsplatser där lokalhyresgästerna kan skapa tillväxt.

Hos GöteborgsLokaler har vi en värdegrund som alla medarbetare har varit med att ta fram och vi planerar och följer upp vår arbetsmiljö genom bland annat medarbetarsamtal och medarbetarenkät. Den senaste medarbetarenkäten från Göteborgs Stad gjordes i dec 2022 och där bolaget fick ett HME på 89 av totalt 100. Sedan 2021 gör vi två mätningar per år av HME (Hållbart medarbetarengagemang) i verktyget Winningtemp. Den 1 nov 2022 fick bolaget ett HME på hela 92. Vi mäter även NMI (Nöjd Medarbetar Index) i Winningtemp och där var resultatet 8,5 på en 10-gradig skala den 1 nov 2022. Trygghet och säkerhet prioriteras högt och bolaget har därför både krisstöd och incidentberedskap alla tider på året.

Bolaget är ISO-certifierat inom kvalitet (ISO 9001) sedan 2015, miljö (ISO 14001) sedan 2018 och senast inom arbetsmiljö (ISO 45001) sedan 2020. Vi följer upp och utvärderar vårt arbetsmiljöarbete genom interna och externa revisioner.

Sedan juni är GöteborgsLokaler certifierade enligt Great Place to Work. Great Place to Work bedömer företag baserat på deras medarbetarupplevelse och kultur med hjälp av medarbetarenkäter. GöteborgsLokaler fick ett jättebra ”Trust Index” på hela 92% vilket vi är mycket glada för. Studier visar att bolag som är certifierade av organisationen har en högre lönsamhet, lägre sjukfrånvaro och lättare att rekrytera personal.

GöteborgsLokaler har som uppdrag att förvalta och långsiktigt utveckla de lokala torgen och lokaler som är en viktig del i stadsmiljön. Genom att skapa trevliga och trygga handelsplatser lägger bolaget grunden för uthyrningar till välfungerande och attraktiva verksamheter och bidrar till en infrastruktur för ett lokalt näringsliv som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt. GöteborgsLokaler har också krav att upprätthålla en ekonomisk lönsamhet i bolaget.

GöteborgsLokaler arbetar med medarbetarverktyget Winningtemp för att mäta de anställdas välbefinnande, motivation och förmåga att fokusera på sitt arbete. Det är ett webbaserat arbetsmiljösystem som används av bolagen inom Framtiden-koncernen. Genom regelbundna frågor får bolaget bra bild av de anställdas välbefinnande, motivation och förmåga att fokusera på sitt arbete vilket skapar värde för såväl organisation som anställda.

EN UTMANING är att såväl GöteborgsLokaler som Framtiden-koncernen arbetar för att erbjuda en säker arbetsplats. Många upplever att det blir allt oroligare i samhället och flera områden som bolaget verkar i är några av Sveriges mest utsatta vilket gör att den viktigaste uppgiften under 2023 att säkerställa att medarbetarna känner sig trygga när de arbetar i och vid bolagets lokaler, handelsplatser och fastigheter.

Minskad ojämlikhet

Skapa trygga, attraktiva handelsplatser öppna för alla. Ta in social hänsyn i upphandlingar.

Allas lika värde är en grundläggande utgångspunkt i GöteborgsLokalers arbete. Som ett bolag inom Göteborgs Stad står GöteborgsLokaler bakom FN:s principer för mänskliga rättigheter. På arbetsplatsen arbetar vi med jämställdhetsplan och likabehandlingsplan som båda följs upp årligen.

Våra handelsplatser är för alla. Och alla ska ha möjlighet till vardagsnära handel och service. Torgen är en plats där besökarna ska känna sig välkomna och trygga oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Detta gör vi genom hur vi planerar utbud och service samt hur handelsplatserna utformas bland annat genom tillgänglighetsanpassningar för att säkerställa att torget är tillgängligt för alla.

Vi ser torget som hjärtat i stadsdelen, där boende och besökare kan lösa sina vardagliga behov av handel och service. Men också en mötesplats, en plats att träffas och umgås på, en trygg och trevlig plats. För att bidra till sammanhållning och minskat utanförskap arrangerar vi årligen ca 80 evenemang runt torgen såsom julfiranden, vårfester, loppisar, nationaldagsfirande med fiskdammar, uppträdanden och ponnyridning exempelvis. Dessa evenemang är kostnadsfria och tillgängliga för alla. För att minska miljö- och klimatpåverkan samt öka jämlikhet och mångfald under evenemangen har bolaget tagit fram en bolagsintern standard, Hållbara evenemang som utgör ca 25% av evenemangen och målsättningen är i förlängningen att alla evenemang ska vara hållbara.

För att kunna bedriva verksamheten är GöteborgsLokaler beroende av leverantörer inom olika områden. Leverantören anlitar i flera fall underleverantörer. Vi har ett ansvar för att alla leverantörer har goda arbetsvillkor och behandlar sina anställda på ett bra sätt samt även att personer längre från arbetsmarknaden inkluderas. Ett exempel på hur vi bidrar till minskad ojämlikhet är genom vår leverantör Vägen ut som har hjälpt oss att ta fram en ny hållbar fiskdamm där barnen fiskar upp återbrukade leksaker. Vägen ut är en verksamhet som rekryterar personer som står längre från arbetsmarknaden. Vägen ut! (vagenut.coop)

EN UTMANING är att fortsätta arbeta dedikerat mot Framtidenkoncernens gemensamma mål att inga av bolagets handelsplatser ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Samtidigt som inget annat område flyttas upp till särskilt utsatt område.

Hållbara städer och samhällen

​Förvalta, underhålla och bygga hållbara fastigheter samt att bidra till handelsplatser där människor kan finna ett vardagsnära utbud av varor och tjänster.

När vi bygger om och bygger nytt väljer vi noga metoder och material som stödjer en effektiv och långsiktig hållbar förvaltning. Vid nybyggnationer och större renoveringar använder vi standarden Miljöbyggnad silver, vilket skapar en god innemiljö samt minskad klimatpåverkan. Vi deltar också i flera stadsutvecklingsprojekt och bidrar med vår kunskap och tar del av innovationer inom området. Göteborgs Stad lägger en stabil grund för området med stadens nya miljö- och klimatprogram och Framtiden-koncernens målsättningar. Klimatpåverkan från nybyggnation och renovering ska minska med 50% till 2025 och med 90% till 2030 vilket inbegriper ett kraftigt intensifierat arbete med återbruk och att hitta leverantörer som tillverkar nya klimatsmarta produkter i klimatsmarta material.

Vid några av våra torg har vi i samarbete med Göteborg Energi installerat elbilsladdning och målet är att alla torg ska ha elbilsladdning 2030 men det kommer vi förmodligen nå redan 2026. I övrigt installerar vi efter hyresgästers behov. Vi arbetar också för att öka antalet cykelparkeringar där det finns behov men också att förbättra kvaliteten på de befintliga och göra dem väderskyddade och säkra, för att bidra till det hållbara samhället. Bolaget är även en cykelvänlig arbetsplats med dusch, säkra parkeringar, reparationsdagar mm.

GöteborgsLokaler har ägarens uppdrag att förvalta och långsiktigt utveckla bolagets lokaler och fastigheter. Genom uthyrningar till välfungerande och efterfrågade verksamheter erbjuds göteborgarna nära vardagshandel och service. Näringslivet får tillgång till lokaler för att driva sina verksamheter. Vi driver också ett gediget trygghets- och tillgänglighetsarbete. I flera av de utsatta stadsdelarna är vi en part i de medborgarlöftena som tas fram tillsammans med bland andra polisen.

Arbetet med att ha attraktiva handelsplatser stöds av centrumutveckling genom bland annat återkommande lokala evenemang, effektiv marknadsföring och kommunikation, utbildningar för lokalhyresgästerna och trevliga torgmiljöer. I Sverige är GöteborgsLokaler unika genom att ha anställda centrumutvecklare med ansvar för den sociala hållbarhetsdimensionen av handelsplatsens funktion. På handelsplatserna finns företagarföreningar eller marknadsråd där centrumutvecklarens roll är att leda arbetet tillsammans med handlarna för att få alla handlare att känna sig engagerade och delaktiga.

På flera stadens torg finns secondhandbutiker, reparationsverkstäder mm som  GöteborgsLokaler har inventerat och ser även över möjligheterna för fler återbruks-, reparations- och delningsinitiativ att etablera sig för att bidra till att öka cirkulära konsumtionsmönster. GöteborgsLokaler har samarbetat med Stadsmissionen kring ett cirkulärt projekt, en second hand-butik i ett av de mest utsatta områdena i Sverige. Genom detta initiativ anställer Stadsmissionen unga, arbetslösa att arbeta i tre månader i butikerna samt att de får utbildning mot cirkulära konsumtion. Under 2022-2023 pågår ett projekt inom hållbar konsumtion för att se hur GöteborgsLokaler, BRG och Framtiden-koncernen kan bidra till en minskad klimatpåverkan från konsumtion för att bidra till stadens mål att minska göteborgarens klimatpåverkan från 10 ton CO2 år till 3,3 ton CO2 år 2030.

EN UTMANING inom hållbar konsumtion och produktion för bolaget är att hantera mer återbrukat material vid lokalanpassningar, renoveringar och nybyggnation. Att återbruka internt bidrar till att minska eget avfall i linje med stadens målsättningar men att efterfråga andra bolags överblivna material hjälper dem att minska sitt avfall och GöteborgsLokaler undviker att köpa nyproducerat material vilket minskar klimatpåverkan och bidrar till den cirkulära utvecklingen.

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbara inköp, återbruka material från renoveringar, tillse att hyresgästerna har goda möjligheter att sortera sitt avfall, minimera kontorets avfall och påverka hyresgästerna att fatta hållbara val. Handelsplatser nära där vi bor.

För att minska det ekologiska fotavtrycket bygger och renoverar (större renoveringar) GöteborgsLokaler enligt Miljöbyggnad silver. I samtliga nybyggnationer och renoveringar har koncernen som målsättning att minska klimatpåverkan med 50% till 2025 och med 90% till 2030 vilket inbegriper ett kraftigt intensifierat arbete med återbruk och att hitta leverantörer som tillverkar nya klimatsmarta produkter i klimatsmarta material. GöteborgsLokaler skrev under 2022 på en avsiktsförklaring tillsammans med 50 privata och offentliga bolag i Göteborg att återbrukat material ska efterfrågas i första hand 2025 och att bolaget förbinder sig att återbruksinventera, samverka, dela material och erfarenheter inom området.

Bolaget ser nu över hur vi kan arbeta med incitament till underleverantörer så att de bygger med återbrukat och klimatsmart material samt hur investeringskalkyler till hyresgäster kan presenteras med kostnad i kronor samt klimatpåverkan. Ett pilotprojekt inom återbruk påbörjas under hösten och förhoppningsvis ett större under våren 2024. I det löpande återbrukas material i interna projekt och material har sålts samt skänkts till externa projekt.

Genom att handelsplatserna ligger där människor bor, har våra besökare nära och kan gå, cykla eller åka kollektivt. Det främjar ett hållbart inköpsmönster och behovet av biltransporter minskar. En promenad gör gott för hälsan också. På våra handelsplatser finns främst dagligvaruhandel och service. Servicen konsumeras på plats och har mindre negativ påverkan på klimat och miljö.

Vi jobbar med hur vi kan minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall genom Göteborgs Stads upplägg Skrota skräpet. Vi använder exempelvis inte engångsartiklar utan har köpt in mer porslin och bestick, matlådor i glas samt cateringkärl i flergångsmaterial. Vi använder även Tage (återvinning) för möbler och inredning som inte längre behövs inom bolaget.

EN UTMANING som vi ser är det pågående skiftet till cirkulära resursflöden vilket ställer krav på nya arbetssätt. Till exempel kring lagerhållning av material, mer tidskrävande ombyggnationer och renoveringar om man ska välja återbrukat material istället för det som går att beställa hem nytt för att få tillgång till rätt antal mm. Men återbruk är bolagets fokusfråga inom hållbarhet 2023 och mycket utvecklingsarbete pågår för att lösa knutarna och bidra till att bygga och förvalta en mer hållbar stad.

Hållbara evenemang

Hållbara evenemangGöteborgsLokaler anordnar årligen runt 60 evenemang på stadens lokala torg, allt från loppisar, nationaldagsfirande och sommarkalas till julmarknader. Dessa är kostnadsfria och tillgängliga för alla. För att minska miljö- och klimatpåverkan samt öka jämlikhet och mångfald under evenemangen så har bolaget  tagit fram en bolagsintern standard för Hållbara evenemang för att kvalitetssäkra frågorna.

2019 genomfördes en pilotstudie med ett första Hållbart evenemang med hjälp av en konsult som hade en etablerad modell för att certifiera evenemang. Deras affärsmodell ändrades dock till att inte fungera för våra många lokala evenemang varför vi valde att ta fram en egen standard.

Här kan du läsa mer om våra hållbara evenemang.

Hållbar förvaltning

Som ett led i att minska energiförbrukning men även som ett substitut till gröna hyresavtal har GöteborgsLokaler arbetat fram en strategi för hållbar fastighetsförvaltning. Hållbar förvaltning konkretiserar mål inom områden som energiförbrukning, avfall, innemiljö, hållbara transporter, miljöpåverkan från byggnation och renovering, cirkularitet och återbruk i linje med Göteborgs Stads nya miljöprogram och avfallsplaner för 2021–2030.

Hållbar förvaltning har implementerats under 2021 (samtliga eget ägda fastigheter) för att ge minskad klimatpåverkan. Det åskådliggör också för hyresgästen hur bolaget arbetar med hållbar utveckling och bjuder in till en dialog i frågorna. Andra väsentliga globala mål inom Hållbar förvaltning utöver energi är de globala målen 3, 11, 12 och 17.

Här kan du läsa mer om GöteborgsLokalers hållbara förvaltning.