Hållbarhet

Så här arbetar vi med miljö och hållbarhet

​GöteborgsLokaler ägs i sin helhet av Göteborgs Stad vilket medför att många hållbarhetsaspekter finns naturligt i bolaget, med uppdraget att förvalta och utveckla trygga och attraktiva handels- och mötesplatser på ett för staden långsiktigt gynnsamt sätt.

Hållbarhet för oss på GöteborgsLokaler handlar om att ansvarsfullt utveckla och förvalta verksamheten för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Ett betydelsefullt steg på vägen har varit att analysera och utvärdera vårt hållbarhetsarbete utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Av de 17 mål som ingår har vi identifierat fem globala mål där bolaget har störst möjlighet att bidra mot en hållbar framtid. Verksamheten berör även sex övriga mål men där vår möjlighet att påverka är mer begränsad till den egna verksamheten eller i mindre omfattning. Dessa är mål 3, 5, 13, 15, 16 och 17.

De fem fokusmål som GöteborgsLokaler har identifierat är följande.

Hållbar energi för alla

​Arbeta med att minska energianvändningen och arbeta mot förnybara energikällor.

Bolagets största klimatpåverkan sker vid uppvärmning och elförbrukning, varför vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen genom optimering av drift och energibesparande åtgärder. Vi håller temperaturer i våra fastigheter kring 20–21 grader. 

Som en del i att minska klimatpåverkan från energiförbrukningen så köper GöteborgsLokaler el märkt med bra miljöval. När vi utvecklar och underhåller satsar vi på energieffektiva lösningar och bra mättekniker. På några av våra hus har vi solceller på taken och fler tak utvärderas för att göra ytterligare installationer. Bolaget tittar även på möjligheterna att köpa in klimatkompenserad eller miljömärkt fjärrvärme.

För att såväl nya som befintliga fastigheter i beståndet ska ha en hållbarhetsprofil som tilltalar både hyresgästers framtida krav och framtida lagkrav så har bolaget beslutat att bygga och renovera (vid större renoveringar) till Miljöbyggnad silver vilket ger en byggnad med låg energianvändning och reducerad klimatpåverkan. På längre sikt medför det förhoppningsvis stabilare värdering av fastigheterna samt minskade driftskostnader och lägre bolagsrisk.

EN UTMANING inom området är minska energiförbrukningen i den takt som Parisavtalet förordar, att sänka energiförbrukningen med 30 % till 2030 för att bidra till att hålla den globala uppvärmningen under två grader men helst under 1,5 grader.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

​Vara en ansvarsfull arbetsgivare genom att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling och likabehandling, men även genom att skapa hållbara handelsplatser där lokalhyresgästerna kan skapa tillväxt.

Hos GöteborgsLokaler har vi en värdegrund som alla medarbetare har varit med att ta fram och vi planerar och följer upp vår arbetsmiljö genom bland annat medarbetarsamtal och medarbetarenkät. Vid bolagets senaste medarbetarenkät 2019 uppnåddes HME 82 av 100 vilket var högst bland de kommunala bolagen som mättes. Trygghet och säkerhet prioriteras högt och bolaget har därför både krisstöd och incidentberedskap alla tider på året.

Bolaget är ISO-certifierat inom kvalitet (ISO 9001) sedan 2015, miljö (ISO 14001) sedan 2018 och nu senast inom arbetsmiljö (ISO 45001) sedan 2020. Vi följer upp och utvärderar vårt arbetsmiljöarbete genom interna och externa revisioner. GöteborgsLokaler har också krav att upprätthålla en ekonomisk lönsamhet i bolaget.

GöteborgsLokaler har som uppdrag att förvalta och långsiktigt utveckla de lokala torgen och lokaler som är en viktig del i stadsmiljön. Genom att skapa trevliga och trygga handelsplatser lägger bolaget grunden för uthyrningar till välfungerande och attraktiva verksamheter och bidrar till en infrastruktur för ett lokalt näringsliv som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

EN UTMANING inom området är nya konsumtionsmönster vilket påverkar förutsättningarna för levande handels- och mötesplatser. Vi arbetar på olika sätt med att marknadsföra det lokala valet.

Minskad ojämlikhet

Skapa trygga, attraktiva handelsplatser öppna för alla. Ta in social hänsyn i upphandlingar.

Allas lika värde är en grundläggande utgångspunkt i GöteborgsLokalers arbete. Som ett bolag inom Göteborgs Stad står GöteborgsLokaler bakom FN:s principer för mänskliga rättigheter. På arbetsplatsen arbetar vi med jämställdhetsplan och likabehandlingsplan som båda följs upp årligen.

Våra handelsplatser är för alla. Och alla ska ha möjlighet till vardagsnära handel och service. Torgen är en plats där besökarna ska känna sig välkomna och trygga oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Detta gör vi genom hur vi planerar utbud och service samt hur handelsplatserna utformas bland annat genom tillgänglighetsanpassningar.

Vi ser torget som hjärtat i stadsdelen, där boende och besökare kan lösa sina vardagliga behov av handel och service. Men också en mötesplats, en plats att träffas och umgås på, en trygg och trevlig plats. För att bidra till sammanhållning och minskat utanförskap arrangerar vi årligen ca 80 evenemang runt torgen såsom julfiranden, vårfester, loppisar, nationaldagsfirande med fiskdammar, uppträdanden och ponnyridning exempelvis. Dessa evenemang är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

För att kunna bedriva verksamheten är GöteborgsLokaler beroende av leverantörer inom olika områden. Leverantören anlitar i flera fall underleverantörer. Vi har ett ansvar för att alla leverantörer har goda arbetsvillkor och behandlar sina anställda på ett bra sätt samt även att personer längre från arbetsmarknaden inkluderas. Ett exempel på hur vi bidrar till minskad ojämlikhet är genom vår leverantör inom fastighetsskötsel, Grogrunden, ett bolag som rekryterar personer som står längre från arbetsmarknaden.

UTMANINGAR inom området är den samhällsutveckling som råder med ökad otrygghet vid vissa av bolagets mötes- och handelsplatser. Genom att möta och agera på negativa samhällsförändringar och samverka med andra arbetar vi för att bidra till att minska ojämlikhet.

Hållbara städer och samhällen

​Förvalta, underhålla och bygga hållbara fastigheter samt att bidra till handelsplatser där människor kan finna ett vardagsnära utbud av varor och tjänster.

När vi bygger om och bygger nytt väljer vi noga metoder och material som stödjer en effektiv och långsiktig hållbar förvaltning. Vid nybyggnationer och större renoveringar använder vi standarden Miljöbyggnad silver, vilket skapar en god innemiljö samt minskad klimatpåverkan. Vi deltar också i flera stadsutvecklingsprojekt och bidrar med vår kunskap och tar del av innovationer inom området.

Vid några av våra torg har vi i samarbete med Göteborg Energi installerat elbilsladdning. Vi arbetar också tillsammans med staden för att verka för fler cykelparkeringar men också att förbättra kvaliteten på de befintliga och göra dem väderskyddade och säkra, för att bidra till det hållbara samhället. Bolaget är även en cykelvänlig arbetsplats.

GöteborgsLokaler har ägarens uppdrag att förvalta och långsiktigt utveckla bolagets lokaler och fastigheter. Genom uthyrningar till välfungerande och efterfrågade verksamheter erbjuds göteborgarna nära vardagshandel och service. Näringslivet får tillgång till lokaler för att driva sina verksamheter. Vi driver också ett gediget trygghets- och tillgänglighetsarbete. Vid ett antal handelsplatser arbetar torgvärdar med att öka tryggheten för lokalhyresgäster och besökare. I flera av de utsatta stadsdelarna är vi en part i de medborgarlöftena som tas fram tillsammans med bland andra polisen. 

Arbetet med att ha attraktiva handelsplatser stöds av centrumutveckling genom bland annat återkommande lokala evenemang, effektiv marknadsföring och kommunikation, utbildningar för lokalhyresgästerna och trevliga torgmiljöer. I Sverige är GöteborgsLokaler unika genom att ha anställda centrumutvecklare med ansvar för den sociala hållbarhetsdimensionen av handelsplatsens funktion. På handelsplatserna finns företagarföreningar eller marknadsråd där centrumutvecklarens roll är att leda arbetet tillsammans med handlarna för att få alla handlare att känna sig engagerade och delaktiga.

EN UTMANING för att bidra till hållbara städer och samhällen är att det behöver finnas ett långsiktigt synsätt med en tydlig inriktning då det tar tid att flytta positionerna inom stadsutveckling. Det finns ett långsiktigt värde i att skapa trygga och attraktiva lokala handelsplatser men det kräver investeringar.

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbara inköp, minimera kontorets avfall, återbruka material från renoveringar, tillse att hyresgästerna har goda möjligheter att sortera sitt avfall och påverka dem att fatta hållbara val. Handelsplatser nära där vi bor.

 Vi jobbar med hur vi kan minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall genom Göteborgs Stads upplägg Skrota skräpet. Vi använder exempelvis inte engångsartiklar utan har köpt in mer porslin och bestick, matlådor i glas samt cateringkärl i flergångsmaterial. Vi använder även Tage (återvinning) för möbler och inredning som inte längre behövs inom bolaget.

För att minska det ekologiska fotavtrycket bygger och renoverar (större renoveringar) GöteborgsLokaler enligt Miljöbyggnad silver. Vid inköp identifierar, bedömer och hanterar det vi köper utifrån hållbarhetsaspekter enligt Göteborgs Stads ramavtal.

Genom att handelsplatserna ligger där människor bor, har våra besökare nära och kan gå, cykla eller åka kollektivt. Det främjar ett hållbart inköpsmönster och behovet av biltransporter minskar. En promenad gör gott för hälsan också. På våra handelsplatser finns främst dagligvaruhandel och service. Servicen konsumeras på plats och har mindre negativ påverkan på klimat och miljö.

EN UTMANING som vi ser är det pågående skiftet till cirkulära resursflöden vilket ställer krav på nya arbetssätt. Till exempel kring lagerhållning av material, mer tidskrävande ombyggnationer och renoveringar om man ska välja återbrukat material istället för det som går att beställa hem nytt.

Vill du veta mer vad vi gör inom hållbarhet, följ gärna vårt nyhetsflöde där vi regelbundet skriver om bolagets hållbarhetsarbete.

Vill du ha mer information om vårt hållbarhetsarbete, kontakta hållbarhets- och kvalitetsansvarig Karin Ahlström-Ullbro: karin.ahlstrom-ullbro@goteborgslokaler.se
031-335 01 11.