Om oss

Här kan du läsa mer om GöteborgsLokaler

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ingår i Lokal-koncernen och är helägt av Göteborgs Stad.

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. Till största delen är fastigheterna byggda under 50-, 60- och 70-talet.

Bolaget äger och förvaltar 175 000 kvm lokaler. I eget ägda fastigheter ansvarar GöteborgsLokaler för uthyrningen, den tekniska förvaltningen och förädlingen av fastigheten. I dessa fastigheter är samtliga ytor lokaler. Därutöver externförvaltar företaget ytterligare 268 000 kvm med annan ägare. För externförvaltade fastigheter ansvarar GöteborgsLokaler för uthyrningen av lokalerna. Den tekniska förvaltningen ansvarar fastighetsägaren för. Sammanlagt omfattar GöteborgsLokalers fastighetsförvaltning 443 000 kvm kommersiella ytor, vilket gör oss till en av Göteborgs största kommersiella fastighetsförvaltare.

GöteborgsLokalers affärsidé

GöteborgsLokaler erbjuder ett varierat utbud av lokaler för butik, kontor och lager. Vi utvecklar och förvaltar för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling och samverkar brett för att skapa goda förutsättningar för våra lokalhyresgäster och en trevlig och trygg närmiljö för deras kunder. Med känsla och tanke formar vi framtidens nära handels- och mötesplatser i Göteborg.

GöteborgsLokalers vision

GöteborgsLokaler gör göteborgarens vardag enklare.

Vårt uppdrag

GöteborgsLokalers uppdrag beskrivs i det ägardirektiv som beslutades av koncernstyrelsen i Förvaltnings AB Framtiden 2013-05-20 (GöteborgsLokaler ingick i Framtidenkoncernen t o m årskiftet 2013/2014).

GöteborgsLokalers roll för att stärka Göteborgssamhället

GöteborgsLokaler ska vara en betydande aktör på fastighetsmarknaden genom att värna och aktivt arbeta för att utveckla de kommersiella fastigheterna. Bolaget ska bidra genom att skapa lokala och levande handels- och mötesplatser i bostadsområdenas närhet i syfte att åstadkomma en positiv inverkan på de närboendes livskvalitet.

Handelsplatserna ska kännas trygga och ha ett utbud och servicenivå som matchar kundernas behov. Bolagets dialog med Göteborgssamhället är viktig och ska präglas av öppenhet.

GöteborgsLokaler ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag.

Värdegrund
Bolagets styrelse

Lage Rahm, ordförande (MP)

Lisbeth Boëthius, vice ordförande (M)

Arne Heldtander, ledamot (M)

Floid Gumbo Strandvik, ledamot (S)

Bertil Lidfeldt, ledamot (S)

Anders Mueller, suppleant (V)

Sverker Cassberg, suppleant (M)

Kvalitetsarbete

För att konkretisera Göteborgs Stads vision för sitt kvalitetsarbete har GöteborgsLokaler valt att lyfta fram ett antal viktiga delmål för att nå målen. Anvisningen omfattar all vår verksamhet och kan delas in i följande rubriker:

Kundfokus

GöteborgsLokaler har som målsättning att göra våra kunders vardag enklare inom två affärsområden. Inom affärsområde Förvaltning arbetar GöteborgsLokaler för att utveckla de lokala handelsplatserna till goda mötesplatser för vår hyresgäst och deras kunder. Det andra affärsområdet är IT som arbetar för att utveckla IT-tjänster inom drift, support av infrastruktur, kommunikation och basapplikationer för kundbolag inom bostadsklustret och lokalklustret.

Vi skall uppfylla samhällets och kundernas krav, vi strävar efter att tillfredsställa våra kunders förväntningar, samt leverera felfria tjänster.

Verksamheten bedrivs utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

Tillsammans med lokalhyresgästerna skapar vi en trygg och trivsam närmiljö för deras kunder.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål skall upprättas och följas upp på lämpligt sätt. Vi ska löpande utvärdera risker och följa upp, utvärdera och ifrågasätta vårt arbete för att säkra en bra kvalitet, förebygga och minska negativa effekter av vår verksamhet.

Samhällsansvar

GöteborgsLokaler har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Våra medarbetare inom bolaget måste se sina processer, produkter och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i samhället. Vi ska bygga förtroendefulla relationer till såväl våra lokalhyresgäster som till branschorganisationer och myndigheter.

Processer

Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara processmål.

Ledningens engagemang

Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att kommunicera ledningssystemet, utveckla alla medarbetares kompetens, ge medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt i organisationen.

Medarbetarnas engagemang

Samtliga medarbetare skall:

ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete

ha en väl underbyggd och konsekvent bild av målen som ska uppnås

bidra aktivt, i samarbete med andra, för att uppnå bolagets målsättningar.

Ständiga förbättringar

Ett väl fungerande ledningssystem bygger på att alla medarbetare är engagerade i ett ständigt förbättringsarbete. Vi prövar alltid möjligheterna att genomföra förbättringar.

VD:s ord

– Kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001 är en viktig del för att säkerställa de högt ställda mål vi har i vår förvaltning. Genom certifieringen har vi fått ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med de här frågorna och det ger oss ett bra verktyg för att fortsätta arbetet med kvalitet och miljö i framtiden.

Robert Hörnquist, VD GöteborgsLokaler

Boken om Våra torg

En vandring genom historien

Här kan du beställa boken Våra Torg – En vandring genom historien.

I boken gör vi en djupdykning i historien bakom handelsplatsernas uppkomst. Vi får bland annat veta vilka ideal som låg till grund för byggnadsplanerna och varför torgen ligger just där de ligger. Boken är rik på bilder från svunna tider och texterna är författade av Jonas Hernstig. Boken är på 80 sidor med inbunden hårdpärm.

Priset är 100:- och allt överskott går oavkortat till Stadsmissionen. På grund av begränsad upplaga så går det bara att beställa en bok per person.

 

Miljö

Miljö är ett viktigt perspektiv för oss att ständigt arbeta med. I vår affärsidé beskriver vi att ”Vi utvecklar och förvaltar för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling”.

Klimatförändringen är en av vårt samhälles största utmaningar. Den har inte bara potential att ändra ekosystemen, utan kommer även i stor grad att påverka mänskliga samhällen över hela jorden. Vi på GöteborgsLokaler bedriver ett aktivt arbete för att minimera vår klimatpåverkan, bland annat genom kontinuerliga energiöversyner och effektiviseringar.

GöteborgsLokaler är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

 • Ett ordnat arbete med miljöfrågor ger GöteborgsLokaler flertalet fördelar.
 • Företaget  får kontroll över och minskar verksamhetens miljöpåverkan.
 • Verksamheten kostnadseffektiviseras.
 • GöteborgsLokaler får en ökad konkurrenskraft som hyresvärd.
 • Genom miljöprofileringen skapas ett mervärde och en attraktivitet.
 • Diplomeringen är ett officiellt erkännande att GöteborgsLokaler är på rätt väg i miljöarbetet.

Som fastighetsägare och fastighetsförvaltare är det viktigt att ha ett ordnat arbete med miljöfrågor och vi har tagit fram planer för återkommande uppföljningar och förbättringar i miljöarbetet.

Nu när miljödiplomeringen är klar tar vi nästa steg och påbörjar ett arbete mot en miljöcertifiering av GöteborgsLokaler.

 

För våra leverantörer

Från och med 3 mars 2016 ska alla fakturor till Förvaltnings AB GöteborgsLokaler gå till Intraservice som sköter inskanning av fakturor samt mottagning av elektroniska fakturor i förekommande fall.

Beroende på var arbetet/tjänsten utförts så gäller 3 olika faktureringsadresser:

Arbeten utförda för GöteborgsLokaler, eller på våra fastigheter samt leveranser till GöteborgsLokaler
B433 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
405 38 Göteborg
Arbeten utförda på Wieselgrensplatsen 2-10, Selma Lagerlöfs Torg 21-35, Kärra Centrum 1, 5-19, 23-25 samt Kapellplatsen 3-6
Fastighetskontoret
c/o B433 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
405 38 Göteborg
Arbeten utförda på Haga Östergata 10, Karl Johansgatan 85, Per Dubbsgatan 9, Sankt Pauligatan 42, Skärgårdsgatan 6, Åkareplatsen 3 samt Åvägen 42
Göteborg Stads Parkeringsaktiebolag
c/o B433 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
405 38 Göteborg

 Observera att det är mycket viktigt att fullständigt bolagsnamn Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, inte GöteborgsLokaler, anges på alla fakturor.

Adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad eller liknande ska inte skickas till denna adress.

Detta måste anges på alla fakturor:

 • Vår referens enligt beställning – Beställarens fulla namn ska anges
 • Leverantörens referens – Uppgift om säljare, eller vem GöteborgsLokaler ska kontakta vid frågor om fakturan.
 • Ordernummer – På beställningen angivet ordernummer, t.ex. AA0788765 (om ordernummer saknas anges beställarens namn)

Fakturor måste utöver allmänna och lagstadgade fakturauppgifter innehålla ovanstående information tydligt angiven på fakturan. Fakturor som saknar dessa uppgifter återsänds till utställaren för komplettering.

Leverantörsfakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer inte att behandlas av GöteborgsLokaler och kommer från och med den 15 mars 2016 att återsändas till leverantören för komplettering. Leverantörsfaktura kommer att ankomstregistreras först när faktura med rätt märkning föreligger.

Intraservice registrerar förfallodatum 30 dagar från leverantörsfakturans ankomstdatum i enlighet med Göteborgs Stads upphandlingsregler.

Till dig som vill skicka e-faktura?

GöteborgsLokaler eftersträvar en ökad andel e-fakturor och arbetar aktivt med detta. Om du som leverantör kan erbjuda e-faktura redan idag ber vi dig kontakta oss för dialog kring detta.

För leverantörer där avtal finns för elektroniska fakturor (EDI mm), så gäller särskild faktureringsrutin.

Upphandlingar

GöteborgsLokalers aktuella och pågående upphandlingar presenteras på Upphandlingsbolagets webbplats för offentlig upphandling. På sidan kan leverantörer också ladda ner aktuella förfrågningshandlingar. Länk till  www.upphandlingar.nu.

Så här ska en faktura se ut och märkas

Fakturor till GöteborgsLokaler skall märkas med:

 • Vår referens enligt beställningBeställarens fulla namn ska anges
 • Leverantörens referens – Uppgift om säljare, eller vem GöteborgsLokaler ska kontakta vid frågor om fakturan.
 • Ordernummer – På beställningen angivet ordernummer, t.ex. AA0788765 (om ordernummer saknas anges beställarens namn)

GöteborgsLokaler kräver verifikation på alla kostnader från av er anlitade underleverantörer och myndigheter. Dessa kostnader skall redovisas som separata poster och inte läggas samman som en totalkostnad på fakturan. Bifoga även kopia på underleverantörers fakturor eller eventuella tillstånd med fakturan till oss på de utlägg ni haft.

Vid det arbete som utförs inom hantverksavtalen anges debiterad, datum och namn på de som utfört arbetet.

En faktura ska innehålla många uppgifter.

 • En uppgift om att dokumentet är en faktura
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer (löpnummer)
 • Ordernummer
 • Förfallodag
 • Avsändarens namn, adress och telefonnummer samt ev. faxnummer och e-postadress
 • Mottagarens namn och adress
 • Säljarens referens
 • Köparens referens/ordernummer (ex. AA0788765)
 • Specifikation, dvs. vad fakturan omfattar (fastighet, lokalnummer m.m.)
 • Försäljningspris
 • Moms (beskattningsunderlaget för varje momssats samt tillämpad momssats) Omvänd skattskyldighet i byggbranschen 1 kap 2§p4b ML
 • Betalningsvillkor 30 dagar (från ankomstdatum) samt villkor om dröjsmålsränta
 • Säljarens momsregistreringsnummer samt organisationsnummer
 • Säljarens plus- och bankgironummer

Dessutom kan fakturan innehålla följande uppgifter:

 • Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura, räntefaktura, proformafaktura eller kreditfaktura
 • Hänvisning till eventuella beställningar och offerter
 • Leveransvillkor
 • Köparens VAT-nummer (behövs bara vid EU-handel)
 • En uppgift om att säljaren har F-skattsedel vid utfört arbete

I aktiebolag är följande uppgifter obligatoriska

 • I vilken kommun bolaget har sitt säte
 • Bolagets organisationsnummer
 • Bolagets exakta officiella firmanamn

Underlag som ska bifogas faktura

 • Fakturaspecifikation och följesedel
 • Kopia på kontraktets förstasida (entreprenadfakturor)
 • Egenkontrollsprotokoll (hantverk/byggentreprenad)
 • Ifylld och underskriven riskinventering. Dokument bifogas av GöteborgsLokaler vid beställningar på stadens ramavtal, där bygg- och anläggningsarbeten ingår.
Årsredovisingar